Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
itthālaṅkāra: itthālaṅkāra(pu)
ဣတၳာလကၤာရ(ပု)
«itthī+alaṅkāra»
[ဣတၳီ+အလကၤာရ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
Itthālaṅkāra:Nữ trang nói chung Ni giới không được sử dụng bất cứ thứ gì được người đời gọi là nữ trang
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
itthālaṅkāra:ဣတၳာလကၤာရ(ပု)
[ဣတၳီ+အလကၤာရ]
မိန္းမတို႔၏ အဆင္တန္ဆာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
itthālaṅkāra:ဣတၳာလကၤာရ (ပ) (ဣတၳိ+အလကၤာရ)
မိန္းမ၏အဝတ္တန္ဆာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine