Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
issariya:n.[issara-iya] 自在,主權.
パーリ語辞典 水野弘元著
issariya:n.[issara-iya] 自在,主権.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Issariya,【中】最高權力,統治,財富。 ~mada,【陽】權威的自負。(p63)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Issariya,(‹issara),【中】統治,最高權力(rulership,mastership,supremacy,dominion (Syn.ādhipacca))。issariyamada,【陽】權威的自負。S.37.28./IV,246.:“issariyabalena abhibhūṭam bhikkhave mātugāmaṁ,neva rūpabalaṁ tāyati,na bhogabalaṁ tāyati,na ñātibalaṁ tāyati,na puttabalaṁ tāyati,na sīlabalaṁ tāyati.”(諸比丘!當女人被男人的主權之力制伏時,容色之力幫不了,財產之力幫不了,親族之力幫不了,兒子之力幫不了,戒德之力也幫不了。)tāyati:解救、庇護、幫助。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
issariya: issariya(na)
ဣႆရိယ(န)
«issariya+ṭhāna.kre»
[ဣႆရိယ+ဌာန။ ေနာက္ပုဒ္ေၾက]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
issariya: issariya(na)
ဣႆရိယ(န)
«(1) issara+ṇya.rū,nhā-236.(2) issara+ṇiya.nīti,sutta.762.(gvayī-saṃ)»
[(၁) ဣႆရ+ဏ်။ ႐ူ၊ႏွာ-၂၃၆။ (၂) ဣႆရ+ဏိယ။ နီတိ၊ သုတၱ။၇၆၂။ (အဲဂြယီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
issariya:[nt.] supremacy; domination; wealth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Issariya,[fr.issara] rulership,mastership,supremacy,dominion (Syn.ādhipacca) D.III,190; S.I,43,100 (°mada); V,342 (issariy-âdhipacca); A.I,62 (°ādhipacca); II,205,249; III,38; IV,263; Sn.112; Dh.73; Ud.18; Ps.II,171,176; J.I,156; V,443; DhA.II,73; VvA.126 (for ādhipacca) PvA.42,117,137 (for ādhipacca); Sdhp.418,583.(Page 123)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Issariya:A Damila general whom Dutthagāmani subdued at Hālakola (Mhv.xxv.11).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ISSARIYA:[nt] quyền hành,uy quyền,nhiều của cải tài sản --mada [m] sự say đắm vì quyền cao lộc cả
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
issariya:ဣႆရိယ(န)
[(၁) ဣႆရ+ဏ်။ ႐ူ၊ႏွာ-၂၃၆။ (၂) ဣႆရ+ဏိယ။ နီတိ၊ သုတၱ။၇၆၂။ (အဲဂြယီ-သံ)]
အစိုးရသူ-စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူ-အႀကီးအကဲ-၏အျဖစ္။ (က) စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အႀကီးအကဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပိုင္စိုးပိုင္နင္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အမိန္႔အာဏာ။ တန္ခိုး။ (ခ) ရာထူးဌာနႏၲရ၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ။ (ဂ) ဝသီေဘာ္ ငါးပါး။ ဣႆရိယ႒ာန-(၁-က)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
issariya:ဣႆရိယ(န)
[ဣႆရိယ+ဌာန။ ေနာက္ပုဒ္ေၾက]
အစိုးရသူ၏အျဖစ္-လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးျခင္း-၏ ျဖစ္ရာ တရား (နိဗၺာန္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
issariya:ဣႆရိယ (န) (ဣႆရ+ဣယ)
အစိုးရျခင္း။ မင္းစည္းစိမ္။
ဣႆရိယကာေလ၊ မင္းစည္းစိမ္ရွိေသာ အခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine