Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
iriyati:[Sk.īrte<īr] (行)動,行為,威儀.
パーリ語辞典 水野弘元著
iriyati:[Sk.īrte<īr] 動く,行為す,威儀す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Iriyati,(iriy + a),移動,激起,舉止。 【過】 iriyi。(p62)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Iriyati,(iriy (梵īr )+a),移動,激起,舉止,採集(to move,to wander about,stir; fig.to move,behave,show a certain way of deportment)。【過】iriyi。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
iriyati: iriyati(kri)
ဣရိယတိ(ႀကိ)
«iriya+a+ti»
[ဣရိယ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
iriyati:[iriy + a] moves; stirs; behaves.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Iriyati,[fr.īr to set in motion,to stir,Sk.īrte,but pres.formation influenced by iriyā & also by Sk.iyarti of (see acchati & icchati2); cp.Caus.īrayati (= P.īreti),pp.īrṇa & īrita.See also issā] to move,to wander about,stir; fig.to move,behave,show a certain way of deportment M.I,74,75; S.I,53 (dukkhaṁ aticca iriyati); IV,71; A.III,451; V,41; Sn.947,1063,1097; Th.1,276; J.III,498 (= viharati); Nd1 431; Nd2 147 (= carati etc.); Vism.16; DA.I,70.(Page 122)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
IRIYATI:(iriy+a) dời đi,quậy,khuấy,biết cách cư xử [aor] iriyi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
iriyati:cử động
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
iriyati:ဣရိယတိ(ႀကိ)
[ဣရိယ+အ+တိ]
(၁) ျဖစ္၏။ (၂) ေန၏၊ ဣရိယာပုထ္ကို ျဖစ္ေစ၏။ (၃) လွည့္လည္၏၊ သြား၏။ (၄) အသက္ရွင္-အသက္ေမြး-၏။ (၅) က်င့္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
iriyati:ဣရိယတိ (√ဤရ္)
လႈပ္ရွား၏။ ေရြ႕၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine