Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

四念住課程開示集要巴利語字彙(葛印卡)
iriyāpatha: (身體的)姿勢〈威儀〉
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
iriyāpatha: iriyāpatha(pu)
ဣရိယာပထ(ပု)
«iriyā+patha»
[ဣရိယာ+ပထ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
iriyāpatha:[m.] deportment; four postures,viz:walking,standing,sitting,and lying down.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
iriyāpatha:oai nghi,cung cách
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
iriyāpatha:ဣရိယာပထ(ပု)
[ဣရိယာ+ပထ]
(၁) ကိုယ္အမူအရာ ပေယာဂျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္း၊ ဣရိယာပုထ္ (ေလ်ာင္း,ထိုင္,ရပ္,သြားဟူေသာ ဣရိယာပုထ္ ေလးမ်ိဳး)။ (၂) အသက္ရွင္ျခင္း-အသက္ေမြးျခင္း-၏အေၾကာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
iriyāpatha:ဣရိယာ-ပထ (ပ)
ကိုယ္အမူအရာျဖစ္ေၾကာင္း။
ဣရိယာပထေလးပါးကား - (၁) ဂမန-သြားျခင္း။ (၂) ဌာန-ရပ္ျခင္း။ (၃) အာသန-ထိုင္ျခင္း။ (၄) သယန-ေလ်ာင္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine