Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
iriyā:f.[BSk.īryā<iriyati] 行動,威儀[行住坐臥].-patha 威儀路(道,路徑,方法).
パーリ語辞典 水野弘元著
iriyā:f.[BSk.īryā<iriyati] 行動,威儀[行住坐臥].-patha 威儀路.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Iriyā,iriyanā,【陰】 身體的運動,姿勢。 ~patha,【陽】舉止,四姿勢。即:行、住、坐、臥。(p62)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Iriyā,iriyanā,【陰】身體的運動,姿勢。iriyāpatha,【陽】舉止,四姿勢(carañ vā yadi vā tiṭṭhaṁ nisinno udāhu sayaṁ It.117 (walking,standing,sitting,reclining; the four iriyāpathā。行、住、坐、臥,四威儀)。sthānaṃ nisadyā wayyā-abhikramah,【梵】行住坐臥。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
iriyā:[f.] movement of the body; posture.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Iriyā,(f.) [cp.from iriyati,BSk.īryā Divy 485] movement,posture,deportment M.I,81; Sn.1038 (= cariyā vatti vihāro Nd2 148); It.31; Vism.145 (+ vutti pālana yapana).

--patha way of deportment; mode of movement; good behaviour.There are 4 iriyāpathas or postures,viz.walking,standing,sitting,lying down (see Ps.II,225 & DA.I,183).Cp.BSk.īryāpatha Divy 37.-- Vin.I,39; II,146 (°sampanna); Vin.I,91 (chinn° a cripple); S.V,78 (cattāro i.); Sn.385; Nd1 225,226; Nd2 s.v.; J.I,22 (of a lion),66,506; Miln.17; Vism.104,128,290,396; DhA.I,9; IV,17; VvA.6; PvA.141; Sdhp.604.(Page 122)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
iriyā:Movement,posture,deportment
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
IRIYĀ:,iriyanā [f] sự oai nghi,cử chỉ --patha [m] bốn oai nghi đi,đứng,ngồi,nằm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
iriyā:ဣရိယာ (ဣ) (√ဤရ္+ယာ)
ေရြ႕ျခင္း။ အမူအရာ။ အေနအထိုင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine