Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ijjhana,【中】 ijjhanā,【陰】 成功,繁榮。(p61)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ijjhana,(fr.ijjhati),【中】ijjhanā,【陰】成功,繁榮(success,carrying out successfully)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ijjhana: ijjhana(na,thī)
ဣဇၩန(န၊ထီ)
«idha+ya+yu»
[ဣဓ+ယ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ijjhana:[nt.] success; thriving.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ijjhana,(nt.) & Ijjhanā (f.) [fr.ijjhati] success,carrying out successfully Ps.I,17 sq.,74,181; II,125,143 sq.,161,174; Vbh.217 sq.; Vism.266,383 (°aṭṭhena iddhi); DhsA.91,118,237.(Page 118)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
IJJHANA:[nt] --nā [f] sự phát đạt,sự thành công
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ijjhana:ဣဇၩန(န၊ထီ)
[ဣဓ+ယ+ယု]
ၿပီးစီးျခင္း၊ ျပည့္စုံျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ijjhana:ဣဇၩန (န)
ျပည့္စံုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine