Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
icchā:f.[〃<icchati] 欲求,希求.-avacara 欲行.-avatiṇṇa 已陷入欲求的.-gata 已至欲求的情況的(跟欲已有關係的),有欲的.-pakata 已陷入欲求的,隨欲求擺佈的 (欲求如何就如何的,依照欲求原樣不變的).
パーリ語辞典 水野弘元著
icchā:f.[〃<icchati] 欲求,希求.-avacara 欲行.-avatiṇṇa 欲に陥れる.-gata 欲に至れる,欲ある.-pakata 欲に陥れる,欲のままの.
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
icchā: 願望、希求、欲求
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
icchā:icchā(thī)
ဣစၧာ(ထီ)
«isu+a+ā.rū.nhā 371.,ṭī.163»
[ဣသု+အ+အာ။ ႐ူ။ႏွာ ၃၇၁။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၃]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
icchā,(f.),desire; wish; longing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Icchā,(f.) [fr.icchati,iṣ2] wish,longing,desire D.II,243; III,75; S.I,40 (°dhūpāyito loko),44 (naraṁ parikassati); A.II,143; IV,293 sq.; 325 sq.; V,40,42 sq.; Sn.773,872; Dh.74,264 (°lobha-samāpanna); Nd1 29,30; Pug.19; Dhs.1059,1136; Vbh.101,357,361,370; Nett 18,23,24; Asl.363; DhsA.250 (read icchā for issā? See Dhs.trsl.100); SnA 108; PvA.65,155; Sdhp.242,320.

--âvacara moving in desires M.I,27 (pāpaka); Nett 27.--âvatiṇṇa affected with desire,overcome by covetousness Sn.306.--pakata same Vin.I,97; A.III,119,191,219 sq.; Pug.69; Miln.357; Vism.24 (where Bdhgh however takes it as “icchāya apakata” and puts apakata = upadduta).--vinaya discipline of one’s wishes D.III,252,A.IV,15; V,165 sq.(Page 118)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
icchā:Wish,will,desire,lust,covetousness
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
icchā:sự ham muốn,sự mong muốn,ước vọng,nguyện vọng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
icchā:ဣစၧာ(ထီ)
[ဣသု+အ+အာ။ ႐ူ။ႏွာ ၃၇၁။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၃]
(က) အာ႐ုံကို-အလိုရွိေၾကာင္း-ႏွစ္သက္ေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာတရား၊ ေလာဘ၊ တဏွာ။ (ခ) အလိုရွိ-လိုခ်င္-ႏွစ္သက္-တပ္မက္-စြဲလမ္း-ေတာင့္တ-ျခင္း။ ေလာဘ၊ တဏွာ၊ (ဣစၧာ,ေလာဘတြဲ၍ ဆိုေသာ အရာ၌ မေရာက္ေသး မရေသးေသာ အာ႐ုံဝတၳဳတို႔ကို ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ဣစၧာ,ေရာက္ၿပီး ရၿပီးေသာ အာ႐ုံဝတၳဳတို႔ကို ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ေလာဘဟု ခြဲျခားေသး၏။ (ဂ) အလိုဆႏၵ။ (ဃ) အယူဝါဒ။ ဣစၧႏၲ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
icchā:ဣစၧာ (ဣ) (√ဣသ္+အာ)
အလိုရွိျခင္း။ ေတာင့္တျခင္း။ အလိုရမၼက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine