Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
iṇāyika:,iṇāyaka m.① 債權者,貸方.② 負債者,借方.
パーリ語辞典 水野弘元著
iṇāyika:,iṇāyaka m.①債権者,貸方.②負債者,借方.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Iṇāyika,【陽】 債務人。(p61)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Iṇāyika,【陽】債務人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
iṇāyika: iṇāyika(ti)
ဣဏာယိက(တိ)
«iṇa+āyika»
[ဣဏ+အာယိက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
iṇāyika:[m.] debtor.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Iṇāyika,[fr.iṇa] one connected with a debt,viz.(1) a creditor S.I,170; J.IV,159,256; VI,178; ThA.271 see also dhanika); PvA.3.-- (2) a debtor Vin.I,76; Nd1 160.(Page 118)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
IṆĀYIKA:[m] người thiếu nợ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
Iṇāyika:Con nợ,người chưa trả xong các món nợ vật chất nói chung (một trong các hạng người không đưọc thọ đại giới)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
iṇāyika:ဣဏာယိက(တိ)
[ဣဏ+အာယိက]
(၁) ေႂကြးကို-ယူတတ္-ေဆာင္တတ္-ေသာ၊ သူ။ ေႂကြးယူသူ၊ ၿမီစား။ (၂) ေႂကြးယူရာျဖစ္ေသာ သူ။ ေႂကြးေပးေသာသူ၊ ၿမီရွင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
iṇāyika:ဣဏာယိက (ပ)
ၿမီတင္ေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine