Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
iñjita:a.[iñjati 的 pp.] 已搖動的,已轉動的.
パーリ語辞典 水野弘元著
iñjita:a.[iñjati の pp.] 動揺せる,動転せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Iñjita,(iñjati 的【過分】),已移動,已搖動。 【中】 運動,搖擺遊移不定。(p61)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Iñjita,(iñjati的【過分】),已移動,已搖動。【中】運動,搖擺遊移不定。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
iñjita: iñjita(na)
ဣၪၨိတ(န)
«iñja+ta»
[ဣၪၨ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
iñjita:[pp.of iñjati] moved; shaken.(nt.),movement; vacillation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Iñjita,[pp.of iñjati] shaken,moved Th.1,386 (an°).Usually as nt.iñjitaṁ shaking,turning about,movement,vacillation M.I,454; S.I,109; IV,202; A.II,45; Sn.750,1040 (pl.iñjitā),1048 (see Nd2 140); Dh.255; Vbh.390.‹-› On the 7 iñjitas see J.P.T.S.1884,58.(Page 118)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
IÑJITA:(pp của iñjati) dời đi,rung động [nt] sự di chuyển,sự lung lay
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
iñjita:chiều hướng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
iñjita:ဣၪၨိတ(န)
[ဣၪၨ+တ]
(၁) တုန္လႈပ္ျခင္း သေဘာ၊ တုန္လႈပ္တတ္ေသာ တရား။ (၂) တုန္လႈပ္ေၾကာင္းတရား။ (တိ) (၃) တုန္လႈပ္တတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
iñjita:ဣၪၨိတ (န) (တီ-ကိတ္) (√ဣၪၨ္+ကၱ)
တုန္လႈပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine