Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
huta:a.n.[juhati hu 的 pp.] 供養,獻供的,供物.-āsana 火(獻供食用的東西).
パーリ語辞典 水野弘元著
huta:a.n.[juhati hu の pp.] 供養せる,献供の,供物.-āsana 火(献供物を食べるもの).
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
huta:a.n.[juhati hu の pp.] 供養した,献供の,供物.-asana 火(献供物を食べるもの)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Huta,【中】 祭品,供奉。(p358)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Huta,【中】祭品,供奉。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Huta,[pp.of juhati] sacrificed,worshipped,offered Vin.I,36=J.I,83; D.I,55; J.I,83 (nt.“oblation”); Vv 3426 (su°,+sudinna,suyiṭṭha); Pug.21; Dhs.1215; DA.I,165; DhA.II,234.

--āsana [cp.Sk.hutāśana] the fire,lit.“oblationeater” Dāvs II.43; Vism.171 (=aggi).(Page 732)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HUTA:[nt] vật hi sinh,sự cúng hiến (cho tôn giáo)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
huta:quả cúng dường,sự tế lễ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
huta:ဟုတ (န)
ပူေဇာ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
huta:ဟုတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဟု+တ)
ပူေဇာ္အပ္သည္။
ဟုေတာ စ အဂၢိ၊ မီးကိုလည္း ပူေဇာ္အပ္ၿပီ။ နတၳိ ဟုတံ၊ ပူေဇာ္ျခင္း၏အက်ိဳးသည္ မရွိ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine