Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Horā,【陰】 小時,鐘頭,…點鐘。 ~pāṭhaka,【陽】 占星家。 ~yanta,【中】顯示時間的儀器,時鐘。(p359)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Horā,(原本是希臘語;Sk.horā “hour”),【陰】小時,鐘頭,音譯:火羅。horāpāṭhaka(horā +pāṭhaka,i.e.expert),【陽】占星家(astrologer)。horāyanta,【中】顯示時間的儀器,時鐘。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
horā:[f.] hour.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HORĀ:[f] giờ --pāṭhaka [m] nhà chiêm tinh --yanta [nt] phương cách nào có thể chỉ định giờ,khắc,cái đồng hồ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
horā:ေဟာရာ (ဣ)
တစ္နာရီအခ်ိန္။ ေန႔ညဥ့္၏ႏွစ္ဆယ့္ေလးဖို႔တဖို႔။ ဟူးရားအတတ္။ ေဗဒင္အတတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine