Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
hita:a.n.[〃dadhāti dhā 的 pp.] 有利益的,利益,利.-ānukampin 哀愍者,憐愍心者,同情者.-esin 利他者,利益者.
パーリ語辞典 水野弘元著
hita:a.n.[〃dadhāti dhā の pp.] 有益な,利益,利.-ānukampin 哀愍者,憐愍心者,同情者.-esin 他の利益を求める者,利益者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hita,【中】 利益,祝福,好處,福利。 【形】 有用的,有益的。 【陽】 朋友。 ~kara,【形】 做有益的(事)。 ~āvaha,【形】 有益的。(p358)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hita,【中】利益,祝福,好處,福利。【形】有用的,有益的。【陽】朋 友。hitakara,【形】做有益的(事)。hitāvaha,【形】有益的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
hita:[nt.] benefit; blessing; good; welfare.(adj.),useful; beneficial.(m.),a friend.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hita,(adj.) [pp.of dahati1] useful,suitable,beneficial,friendly A.I,58,155 sq.; II,191; D.III,211 sq.; Dh.163.-- (m.) a friend,benefactor Mhvs 3,37.-- (nt.) benefit,blessing,good Vin.I,4; Sn.233; A.II,96 sq.,176; It.78; SnA 500.-- Opp.ahita A.I,194; M.I,332.

--ânukampin friendly & compassionate D.I,4,227; Sn.693; J.I,241,244.--ûpacāra beneficial conduct.saving goodness J.I,172.--esin desiring another’s welfare,well-wishing M.II,238; S.IV,359; V,157; °tā seeking another’s welfare,solicitude Dhs.1056; DhsA.362; VvA.260.--kara a benefactor Mhvs 4,65.Hinati [hi,hinoti] to send; only in cpd.pahiṇati.(Page 731)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HITA:[nt] có lợi ích,ban phúc,tốt đẹp,thịnh vượng [adj] có lợi ích,có lời [m] bạn hữu --kara [a] làm cái gì cho có lợi --avaha [a] có lợi ích
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
hita:sự lợi ích; sự tiến hóa
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hita:ဟိတ (န)
အစီးအပြား။ အက်ိဳး။
ဟိတာယ၊ အက်ိဳးအပြါးအလို႔ငွါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hita:ဟိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဓာ+တ)
ေလ်ာ္စြာ ေဆာင္အပ္သည္။ အစီးအပြားရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine