Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
hetu:m.[〃<hi うながす] 因,原因,理由.-gocchaka 因聚.-duka 因二法.-nibbatta 因生,因所生.-paccaya 因縁.-phalatā 因果性.-rūpa 因事.-vāda 有因論者.-vijjā 因明.-vippayutta 因不相応.-samuppanna 因所生,因所起.-sampayutta 因相応.-hetu-sampayutta 因にして因相応.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hetu,【陽】 因素,理由,情況。 ~ka,【形】 聯繫因素的。 ~ppabhava,【形】由因素而出現的。 ~vāda,【陽】 因素的理論。(p359)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hetu,【陽】因素,理由,情況。hetuka,【形】聯繫因素的。hetuppabhava,【形】由因素而出現的。hetuvāda,【陽】因素的理論。pubbe katahetu由於前世所作業(宿命造)。issara-nimmāna hetu﹐由於自在天創造(尊佑造)。ahetu-appaccaya由於無因、無緣。“Ye dhammā hetuppabhavā,tesaṁ hetuṁ Tathāgato āha; Tesañca yo nirodho,evaṁvādī mahāsamaṇo”ti.(梵文Ye dharmā hetu-prabhavā hetuṃ tesaṃ Tathāgato avadat; tesṃ ca yo nirodho evaṃ vādī mahā-wramaṇah.)「凡是諸法因緣生,如來說諸因。諸法因緣滅,大沙門如是說。」《普端嚴》Sp.Mv.V,975.;CS:Mv.pg.256:Ye dhammā hetuppabhavāti hetuppabhavā nāma pañcakkhandhā; tenassa dukkhasaccaṁ dasseti.Tesaṁ hetuṁ Tathāgato āhāti tesaṁ hetu nāma samudayasaccaṁ; tañca Tathāgato āhāti dasseti.Tesañca yo nirodhoti tesaṁ ubhinnampi saccānaṁ yo appavattinirodho; tañca Tathāgato āhāti attho.Tenassa nirodhasaccaṁ dasseti.Maggasaccaṁ panettha sarūpato adassitampi nayato dassitaṁ hoti,nirodhe hi vutte tassa sampāpako maggo vuttova hoti.Atha vā tesañca yo nirodhoti ettha tesaṁ yo nirodho ca nirodhupāyo cāti evaṁ dvepi saccāni dassitāni hontīti.Idāni tamevatthaṁ paṭipādento āha--“evaṁvādī mahāsamaṇo”ti.(凡是諸法因緣生:‘因緣生’是指五蘊;以此令見到苦諦。如來說諸因:諸因是集諦,如來令見它。諸法因緣滅:這二諦皆是非存在的滅諦;這是如來說的意思。如來令見滅諦。然而,道諦好像未出示的道理令出現,已說‘滅’而導致‘道’之說。諸法因緣滅,此處諸法因緣‘滅’及‘接近滅’,如是令見到二諦。大沙門如是說:今令正向之說。) ahetuka﹐無因人(結生時不具有無貪、無瞋、無癡之因的人)。dvihetuka﹐二因人(結生時具有無貪、無瞋之因的人)。tihetuka﹐三因人(結生時具有無貪、無瞋、無癡之因的人,只有這類人才能證得禪那或道果。)
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
hetu:'cause',condition,reason; (Abhidhamma) root-condition.In Sutta usage it is almost synonymous with paccaya,'condition',and often occurs together with it ('What is the cause,what is the condition',ko hetu ko paccayo Uparipaṇṇāsa-aṭṭhakathā).

In Abhidhamma,it denotes the wholesome and unwholesome roots (mūla,q.v.).In that sense,as 'root-condition' (hetu-paccaya; s.paccaya),it is the first of the 24 conditions given in the introduction to the Paṭṭhāna (s.Guide,p.117).The Dhs (1052-1082) and PaṭṭhānaDuka-paṭṭhāna; Guide,p.144) have sections on roots (hetu).- The term is also used (a) for the classification of consciousness,as sa-hetuka and a-hetuka,with and without concomitant root-conditions; (b) for a division of rebirth consciousness into ahetukadvihetuka and tihetuka,without,with 2,or with 3 root-conditions (s.paṭisandhi).

Ahetuka-diṭṭhi,the false view of the uncausedness of existence; s.diṭṭhi.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
hetu:[m.] cause; reason; condition.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hetu,[Vedic hetu,fr.hi to impel] 1.cause,reason,condition S.I,134; A.III,440 sq.; Dhs.595,1053; Vism.450; Tikp 11,233,239.In the older use paccaya and hetu are almost identical as synonyms,e.g.n’atthi hetu n’atthi paccayo D.I,53; aṭṭha hetū aṭṭha paccayā D.III,284 sq.; cp.S.III,69 sq.; D.II,107; M.I,407; A.I,55 sq.,66,200; IV,151 sq.; but later they were differentiated (see Mrs.Rh.D.,Tikp introd.p.xi.sq.).The diff.between the two is expld e.g.at Nett 78 sq.; DhsA.303.-- There are a number of other terms,with which hetu is often combd,apparently without distinction in meaning,e.g.hetu paccaya kāraṇa Nd2 617 (s.v.saṅkhā); mūla h.nidāna sambhava pabhava samuṭṭhāna āhāra ārammaṇa paccaya samudaya:frequent in the Niddesa (see Nd2 p.231,s.v.mūla).‹-› In the Abhidhamma we find hetu as “moral condition” referring to the 6 mūlas or bases of good & bad kamma,viz.lobha dosa moha and their opposites:Dhs.1053 sq.; Kvu 532 sq.-- Four kinds of hetu are distinguished at DhsA.303=VbhA.402,viz.hetu°,paccaya°,uttama°,sādhāraṇa°.Another 4 at Tikp 27,viz.kusala°,akusala°,vipāka°,kiriya°,and 9 at Tikp 252,viz.kusala°,akusala°,avyākata°,in 3X3 constellations (cp.DhsA.303).-- On term in detail see Cpd.279 sq.; Dhs.trsln §§ 1053,1075.-- Abl.hetuso from or by way of (its) cause S.V,304; A.III,417.-- Acc.hetu (-°) (elliptically as adv.) on account of,for the sake of (with Gen.); e.g.dāsa-kammakara-porisassa hetu M.II,187; kissa hetu why? A.III,303; IV,393; Sn.1131; Pv.II,81 (=kiṁ nimittaṁ PvA.106); pubbe kata° by reason (or in consequence) of what was formerly done A.I,173 sq.; dhana° for the sake of gain Sn.122.-- 2.suitability for the attainment of Arahantship,one of the 8 conditions precedent to becoming a Buddha Bu II.59=J.I,14,44.‹-› 3.logic Miln.3.

--paccaya the moral causal relation,the first of the 24 Paccayas in the Paṭṭhāna Tikp 1 sq.,23 sq.,60 sq.,287,320; Dukp 8,41 sq.; Vism.532; VbhA.174.--pabhava arising from a cause,conditioned Vin.I,40; DhA.I,92.--vāda the theory of cause,as adj.“proclaimer of a cause,” name of a sect M.I,409; opp.ahetu-vāda “denier of a cause” (also a sect) M.I,408; ahetu-vādin id.J.V,228,241 (=Jtm 149).(Page 733)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
hetu:On account of,by reason of,by means of,for the sake of
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
hetu:Cause; reason,motive; origin; the reason or middle term of an inference
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HETU:[m] nguyên nhân,lý do,điều kiện --ka [a] có liên hệ đến nguyên nhân --ppabhava [a] phát sanh do nguyên nhân --vāda [m] lý thuyết có nguyên nhân
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
hetu:nhân; bởi do
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hetu:ေဟတု (နိ)
အေၾကာင္းေၾကာင့္။
စီဝရ ေဟတု၊ သကၤန္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္။ ဥဒရႆ ေဟတု၊ ဝမ္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hetu:ေဟတု (ပ) (√ဟိ+တု)
အေၾကာင္း။ အေၾကာင္းတရား။ ဟိတ္။
တံ ကိႆ ေဟတု၊ ထိုငါဆို ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine