Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
hemanta:m.[hima-anta] 冬,冬期.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hemanta,【陽】 冬天。 ~ntika,【形】 冬天的,冰冷的。(p359)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hemanta,【陽】冬天(寒季,九月十六至正月十五)。hemantika,【形】冬天的,冰冷的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
hemanta:[m.] the winter.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hemanta,[hema(=hima)+anta] winter A.IV,138; J.I,86; Miln.274.(Page 733)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HEMANTA:[m] mùa đông --ntika [a] thuộc về mùa lạnh,lạnh lẽo (như nước đá)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hemanta:ေဟမႏၲ (ပ) (ဟိမ+အႏၲ)
ေဆာင္းဥတု။ နတ္ေတာ္ျပာသို။
ေဟမႏၲံ၊ ေဆာင္းလပတ္လံုး။ ေဟမႏၲကာေလ၊ ေဆာင္းလအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine