Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
heṭṭhā:prep.adv.[cf.Sk.adhastāt<adhaḥ abl.] 下方,下方地.-sīsaka 頭向下地.
パーリ語辞典 水野弘元著
heṭṭhā:prep.adv.[cf.Sk.adhastāt<adhaḥ の abl.] 下に,下方に.-sīsaka 頭を下にして.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Heṭṭhā,【副】 在下面。 ~bhāga,【陽】 較低的部分。 ~mañce,【副】 在牀下。(p358)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Heṭṭhā,【副】在下面。heṭṭhābhāga,【陽】較低的部分。heṭṭhāmañce,【副】在牀下。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
heṭṭhā:[adv.] below; down; underneath.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Heṭṭhā,(indecl.) [cp.Vedic adhastāt=adhaḥ+Abl.suff.°tāt] down,below,underneath Vin.I,15; D.I,198; It.114; J.I,71; VvA.78; PvA.113.As prep.with Gen.(Abl.) or cpd.“under” J.I,176; II,103; lower in the manuscript,i.e.before,above J.I,137,206,350; VvA.203; lower,farther on J.I,235.

--āsana a lower seat J.I,176.--nāsika-(sota) the lower nostril J.I,164.--bhāga lower part J.I,209,484.--mañce underneath the bed J.I,197 (°mañcato from under the bed); II,275,419; IV,365.--vāta the wind below,a wind blowing underneath J.I,481.--sīsaka head downwards J.III,13.(Page 732)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
heṭṭhā:Under,below,low down
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HEṬṬHĀ:[ad] phía dưới,dưới thấp,ở dưới --bhāga [m] phần dưới --mañce [ad] dưới giường ngủ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
heṭṭhā:phần dưới,phần sau
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
heṭṭhā:ေဟ႒ာ (အ)
ေအာက္၌။ ေအာက္သို႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine