Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
hattha:m.[<hṛ Sk.hasta] 手,手掌; 肘 [長度的単位(尋),24 指節 aṅgula-pabba 1/4 尋 vyāma] -āpalekhana 舐手.-ābharaṇa 腕環.-ūpaga 手飾.-kukkucca 手不行儀.-gahaṇa 用手捉.-cchinna 手被切斷者.-niddhunaka 搖手.-nillehaka 舐手.-pajjotaka 燭手刑.-padacchinna 手足切斷者.-pāsa 投石所及處.-bandha 手甲,腕環.-muddā 手印.-yogin 手瑜伽者.-vaṭṭaka 手押車.
パーリ語辞典 水野弘元著
hattha:m.[<hṛ Sk.hasta] 手,手掌; 肘 [長さの単位,24 指節 aṅgula-pabba 1/4 尋 vyāma] -āpalekhana 手をなめること.-ābharaṇa 腕環.-ūpaga 手飾.-kukkucca 手による不行儀.-gahaṇa 手を捉る.-cchinna 手が切断された者.-niddhunaka 手を振る.-nillehaka 手をなめる.-pajjotaka 燭手刑.-padacchinna 手足切断者.-pāsa 投石の及ぶ 所.-bandha 手甲,腕環.-muddā 手印.-yogin 手瑜伽者.-vaṭṭaka 手押車.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hattha,【陽】 軫宿(二十七星宿之一)。(p355)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hattha,【陽】 手,柄,〈聖經〉腕尺(古時的長度單位)。 ~ka,【陽】 像手的東西。 【形】 有手的。 ~kamma,【中】 手工。 ~gata,【形】 取得的(到手的)。 ~gahaṇa,【 中】 ~gāha,【 陽】 抓在手中,抓着。 ~cchinna,【形】 斷手的。 ~ccheda,【陽】 ~chedana,【中】 切斷手。 ~tala,【中】手掌。 ~pasāraṇa,【中】 伸出手。 ~pāsa,【陽】 手的長度。 ~vaṭṭaka,【陽】 手推車。 ~vikāra,【陽】 手的運動。 ~sāra,【陽】 最有價值的事物。 ~apalekhana,【形】 食後舔手的。 ~ābharaṇa,【中】 手鐲。(p355)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hattha,(skt.asāḍhā),【陽】軫宿(二十七星宿之一)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hattha,(fr.hr,cp.Vedic hasta),【陽】手,柄,腕尺(等於手肘至指尖的距離或兩個張手,1肘=46~56 cm)。hatthaka,【陽】像手的東西。【形】有手的。hatthakacchapaka,造作空手狀(making a hollow hand J.III.505.)。hatthakamma,【中】手工(manual work,craft,workmanship,labour.J I.220; DhA I.98,395; IV.64.)。hatthaga,掌權(being in the power of)。hatthagata,【形】取得的(到手的)。hatthagahaṇa,【中】hatthagāha,【陽】抓在手中,抓著。hatthacchinna,【形】斷手的。hatthaccheda,【陽】hatthachedana(=hatthacchedana),【中】切斷手。hatthaṅguli,手指(finger PvA.124 (pādaṅguli,腳趾toe))。hatthaṭṭhika,手骨(hand-bone KhA.49.)。hatthantara,腕尺(a cubit,古時一種量度,自肘至中指端,長約18-22英寸Vism 124.)。hatthatala,【中】手掌。hatthatthagata(hatth-attha-gata),在掌控中(in somebody’s power J I.244; III.204; VI.582.)。hatthapajjotikā,燒烤手(hand-illumination,scorching of the hand (by holding it in a torch),a kind of punishment M I.87; A I.47; II.122; Miln 197; Nd1 154.)。hatthapatāpaka,燒煤盤(a coal-pan,heating of the hand Vv 3332; VvA 147; see mandāmukhī煤鬥)。hatthabandha,手鐲(a bracelet D I.7; DA I.89.)。hatthapasāraṇa,【中】伸出手。hatthapāda,手足。hatthapāsa,【陽】手的長度(the side of the hand,vicinity Vin IV.221,230。古譯爲「伸手所及處」。等於兩個半肘尺(hattha)的長度,一個肘尺長等於手肘至指尖的距離或兩個指距。當僧團在舉行任何羯磨法時,比丘們彼此之間的距離必須在一手臂距離之內,如果超過該距離的話,僧團所舉行的羯磨法則無效。)。hatthasāra,動產(hand-wealth,movable property DhA I.240; J I.114; DA I.216.)。hatthavaṭṭaka,【陽】手推車(hand-cart Vin.II.276.)。hatthavikāra,【陽】手移動、手的運動。hatthasāra,【陽】最有價值的事物。hatthapalekhana,【形】(食後)舔手的(licking the hands (to clean them after eating,cp.the 52nd Sekhiya Vin IV.198))。hatthahattha,在手頭上(in hand)。hatthābharaṇa,【中】手鐲、臂釧(bracelet Vin II.106.)。hatthālaṅkāra,手鐲、臂釧(a (wrist) bracelet,wristlet VvA.167.)。sahassahattha,千手(thousand-armedm.Mhvs.30,75); pañcahattha,五隻手(having five hands J.V.425; J.V.431)。katahattha,使用的手,弓箭手(a practised hand,practised (of an archer))。hatthappatta,放在手中(what one can put one’s hand on,i.e.“before his very eyes” Vin I.15.)。 hatthābhijappana,【中】以咒語把人舉起(incantations to make a man throw up his hands D.I,11; DA.I,97.)。daṇḍahattha,棍在手(stick in hand J I.59)。rittahattha,空手(empty-handed Sdhp 309)。vīṇāhattha,琵琶在手(lute in hand Mhvs.30,75.)。sahattha,用自己的手(with one’s own hand)。hatthaṁ gacchati & āgacchati,權力在望、權力在握(to come into the power of (āyanti hatthatthaṁ) )。hatthe karoti,以手攜帶、擁有(to bring under one’s hand,to take possession of,to subdue J VI.490.)。hatthaṁ gacchati,握權(to come under somebody’s hand,to come under the sway of J I.179)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
hattha:[m.] the hand; a handle; a cubit.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hattha,[fr.hṛ, cp.Vedic hasta] 1.hand D.I,124; A.I,47; Sn.610; J.VI,40.-- forearm Vin.IV,221; of animals S.V,148; J.I,149; °pāda hand and foot M.I,523; A.I,47; J.II,117; PvA.241; DhA.IV,7.sahassa° thousand-armed Mhvs 30,75; pañca° having five hands J.V,425; J.V,431 (mukhassa ceva catunnaṁ ca caranāṇaṁ vasena etaṁ vuttaṁ); kata° a practised hand,practised (of an archer) S.I,62; A.II,48; J.IV,211.-- hatthe karoti to bring under one’s hand,to take possession of,to subdue J.VI,490; hatthaṁ gacchati to come under somebody’s hand,to come under the sway of J.I,179; hatthaga being in the power of; hatthagata fallen into the hand or possession of,hatthappatta what one can put one’s hand on,i.e.“before his very eyes” Vin.I,15.As °hattha in hand,--handed; e.g.daṇḍa° stick in hand J.I,59; ritta° empty-handed Sdhp.309; vīṇā° lute in hand Mhvs 30,75.Cp.sa° with one’s own hand.‹-› 2.the hand as measure,a cubit J.I,34,233 (asīti°,q.v.); Mhvs 38,52; Vism.92 (nava° sāṭaka).-- 3.a handful,a tuft (of hair) VvA.197.

--aṅguli finger PvA.124 (+pādaṅguli toe).--aṭṭhika hand-bone KhA 49.--antara a cubit Vism.124.--âpalekhana licking the hands (to clean them after eating -- cp.the 52nd Sekhiya Vin.IV,198) D.I,166; III,40; M.I,77,238,307; A.I,295 (v.l.°āva°); Pug.55.--ābharaṇa bracelet Vin.II,106.--âbhijappana (nt.) incantations to make a man throw up his hands D.I,11; DA.I,97.--âlaṅkāra a (wrist) bracelet,wristlet VvA.167.--kacchapaka making a hollow hand J.III,505.--kamma manual work,craft,workmanship,labour J.I,220; DhA.I,98,395; IV,64.--gata received,come into the possession of J.I,446; II,94,105; VvA.149; (nt.) possession J.VI,392.--gahaṇa seizing by the hand Vin.IV,220.--cchinna whose hand is cut off M.I,523; Miln.5.--ccheda cutting off the hand J.I,155 (read sugatiyā va hatthacchedādi).--cchedana=°cheda J.IV,192; DhA.III,482.--tala palm of the hand VvA.7.--ttha [cp.Sk.hasta-stha,of sthā] lit.standing in the hand of somebody,being in somebody’s power (cp.hattha-gata); used as abstr.hatthattha (nt.) power,captivity,°ṁ gacchati & āgacchati to come into the power of (Gen.),to be at the mercy of [cp.hattha-gata & hatthaṁ gacchati] J.II,383 (āyanti hatthatthaṁ); IV,420,459; V,346 (°ṁ āgata).As pp.hatth-attha-gata in somebody’s power J.I,244; III,204; VI,582.An abstr.is further formed fr.hatthattha as hatthatthatā J.V,349 (°taṁ gata).The BSk.equivalent is hastatvaṁ MVastu II.182.--pajjotikā hand-illumination,scorching of the hand (by holding it in a torch),a kind of punishment M.I,87; A.I,47; II,122; Miln.197; Nd1 154.--patāpaka a coal-pan,heating of the hand Vv 3332; VvA.147; see mandāmukhi. --pasāraṇa stretching out one’s hand Vism.569.--pāsa the side of the hand,vicinity Vin.IV,221,230.--bandha a bracelet D.I,7; DA.I,89.--vaṭṭaka hand-cart Vin.II,276.--vikāra motion of the hand J.IV,491.--sāra hand-wealth,movable property DhA.I,240; J.I,114; DA.I,216.(Page 728)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HATTHA:[m] cánh tay,tay cầm,một hắc --ka [m] vật giống bàn tay [adj] có tay --kamma [nt] thủ công --gata [a] được hưởng của cải --gahaṇa [nt] --gāha [m] níu,bám bằng tay --cchinna [a] bị chặt tay --ccheda [m] --chedana [nt] chặt tay --tala [nt] lòng bàn tay --pasāraṇa [nt] giăng tay ra --pāsa [m] chiều dài bàn tay --vaṭṭaka [m] gọng xe,xe kéo bằng tay --vikāra [m] sự cử động cánh tay --sāra [m] vật quí giá nhất --āpalekhana [a] liếm tay sau khi ăn --ābharaṇa [nt] chiếc vòng tay
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
hattha:cánh tay chữ này còn có nghĩa là một khuỷu tay,chữ cũ chư tăng nam tông việt nam vẫn gọi là hắc tay,tức chiều dài từ cùi chỏ ra đến đầu ngón tay giữa đây là một trong những đơn vị đo chiều dài thường thấy trong luật tạng pāli
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hattha:ဟတၳ (ပ)
လက္။ ႏွာေမာင္း။ တစ္ေတာင္အတိုင္းအရွည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine