Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
hanati:,hanti [〃han] 殺,傷害,破壊,打.pr.hanāmi,hanāsi,hanasi,hanāti,hanati,hanāma,hanti,hananti; imper.hana,hanassu,hanantu; opt.hane,haneyya; aor.hani,haniṃsu; ger.hantvā,hanitvāna; fut.hanissati,hañchati [Sk.hantsyati] ,hañchema; ppr.hanaṃ,hananta,hanataṃ; grd.hantabba; pp.hata; pass.haññati; caus.hanāpeti,ghātāpeti,ghāteti.
パーリ語辞典 水野弘元著
hanati:,hanti [〃han] 殺す,害す,破壊す,打つ.pr.hanāmi,hanāsi,hanasi,hanāti,hanati,hanāma,hanti,hananti; imper.hana,hanassu,hanantu; opt.hane,haneyya; aor.hani,haniṃsu; ger.hantvā,hanitvāna; fut.hanissati,hañchati [Sk.hantsyati] ,hañchema; ppr.hanaṃ,hananta,hanataṃ; grd.hantabba; pp.hata; pass.haññati; caus.hanāpeti,ghātāpeti,ghāteti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hanati,hanti (han + a),殺,襲擊,傷害。 【過】 hani。 【過分】 hata。 【現分】 hananta,hanamāna。【 獨】 hantvā,hanitvā。【 不】 hantuŋ,hanituŋ。【潛】 hantabba,hanitabba。(p356)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hanati,2 (*han for had,probably from pp.hanna.The Dhtm (535) gives had in meaning of “uccāra ussagga”),空掉鉢(to empty the bowels Pv IV.88 (=vaccaṁ osajjate PvA 268).pp.hanna.cp.ūhanati2 & ohanati.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hanati,1,hanti (han殺+a),1.襲擊(to strike,to thresh S IV.201; J IV.102.)。2.殺(to kill D.I,123; A.IV,97 (asinā hanti attānaṁ); Sn 125; Dh 405; maggaṁhanati to slay travellers on the road J I.274; III.220.)。3.傷害(to destroy,to remove Sn.118; Dh.72.)。【過】hani。【過分】hata。【現分】hananta,hanamāna。【獨】hantvā,hanitvā。【不】hantuṁ,hanituṁ。【義】hantabba,hanitabba。pres.1st sg.hanāmi J II.273; 2nd sg.hanāsi J III.199; V.460; 3rd sg.hanti Sn 118; A IV.97; DhA II.73 (=vināseti); Dh 72; hanāti J V.461; hanati J I.432; 1st pl.hanāma J I.200; 3rd pl.hananti Sn 669.Imper.hana J III.185; hanassu J V.311; hanantu J IV.42; Dh 355; J I.368.Pot.hane Sn 394,400; haneyya D I.123; Sn 705.ppr.a-hanaṁ not killing D I.116; hananto J I.274.fut.hanissati J IV.102; hañchati J IV.102; hañchema J II.418.aor.hani Mhvs 25,64; 3rd pl.haniṁsu Sn 295; J I.256; ger.hantvā Sn 121; Dh 294 sq.; hanitvāna J III.185.-- Pass.haññati D II.352; S IV.175; Sn 312; J I.371; IV.102; DhA II.28.ppr.haññamāna S IV.201.grd.hantabba D II.173.aor.pass.haññiṁsu D I.141.fut.haññissati DA I.134.Caus.hanāpeti to cause to slay,destroy J I.262; DA I.159; ghātāpeti Vin I.277; ghāteti to cause to slay Dh 405; Sn 629; a-ghātayaṁ,not causing to kill S I.116; Pot.ghātaye Sn 705; ghātayeyya Sn 394; aor.aghātayi Sn 308; ghātayi Sn 309; pass.ghātīyati Miln 186.See also ghāteti.cp.upahanati,vihanati; °gha,ghāta etc.,paligha.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
hanati:[han + a] kills; strikes; injures.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hanati,1 (& hanti) [han or ghan to smite,Idg.*gǔhen,as in Av.jainti to kill; Gr.qei/nw to strike,fόnos murder; Lat.de-fendo “defend” & of-fendo; Ohg.gundea= Ags.gūd “battle.” The Dhtp (363 & 429) gives “hiṁsā” as meaning of han] 1.to strike,to thresh S.IV,201; J.IV,102.-- 2.to kill D.I,123; A.IV,97 (asinā hanti attānaṁ); Sn.125; Dh.405; maggaṁ° to slay travellers on the road J.I,274; III,220.-- 3.to destroy,to remove Sn.118; Dh.72.-- Forms:Pres.1st sg.hanāmi J.II,273; 2nd sg.hanāsi J.III,199; V,460; 3rd sg.hanti Sn.118; A.IV,97; DhA.II,73 (=vināseti); Dh.72; hanāti J.V,461; hanati J.I,432; 1st pl.hanāma J.I,200; 3rd pl.hananti Sn.669.Imper.hana J.III,185; hanassu J.V,311; hanantu J.IV,42; Dh.355; J.I,368.Pot.hane Sn.394,400; haneyya D.I,123; Sn.705.ppr.a-hanaṁ not killing D.I,116; hananto J.I,274.fut.hanissati J.IV,102; hañchati J.IV,102; hañchema J.II,418.aor.hani Mhvs 25,64; 3rd pl.haniṁsu Sn.295; J.I,256; ger.hantvā Sn.121; Dh.294 sq.; hanitvāna J.III,185.-- Pass.haññati D.II,352; S.IV,175; Sn.312; J.I,371; IV,102; DhA.II,28.ppr.haññamāna S.IV,201.grd.hantabba D.II,173.aor.pass.haññiṁsu D.I,141.fut.haññissati DA.I,134.-- Caus.hanāpeti to cause to slay,destroy J.I,262; DA.I,159; ghātāpeti Vin.I,277; ghāteti to cause to slay Dh.405; Sn.629; a-ghātayaṁ,not causing to kill S.I,116; Pot.ghātaye Sn.705; ghātayeyya Sn.394; aor.aghātayi Sn.308; ghātayi Sn.309; pass.ghātīyati Miln.186.See also ghāteti.Cp.upahanati vihanati; °gha ghāta etc.,palighaHanati2 [*han for had,probably from pp.hanna.The Dhtm (535) gives had in meaning of “uccāra ussagga”] to empty the bowels Pv IV.88 (=vaccaṁ osajjate PvA.268).-- pp.hanna.Cp.ūhanati2 & ohanati.(Page 729)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HANATI:HANTI(han+a) giết chóc,đánh đập,làm bị thương [aor] hani [pp] hata [prp] hananta,hanamāna [abs] hantvā,hanitvā [inf] hantuṃ,hanituṃ [ptp] hantabba,hanitabba
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
hanati:giết,sát hại
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hanati:ဟနတိ (√ဟန္)
သတ္၏။ သတ္ႏွိပ္စက္၏။ ညႇဥ္းဆဲ၏။ ဖ်က္ဆီး၏။ ေဖ်ာက္ဖ်က္၏။ ပယ္ ေဖ်ာက္၏။ ႐ိုက္၏။ သတ္ပုတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine