Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
hadaya:m.[Sk.hṛdaya] 心,心臓.-aṭṭhi 心骨,胸骨.-(ṅ)gama 心期盼,愉快的.-maṃsa 心臓肉.-rūpa 心色.-vatthu 心基,心之所依.-vatthu-dasaka 心基十法.-ssita 心有所依.hadayassānuppatti 心的所依.
パーリ語辞典 水野弘元著
hadaya:m.[Sk.hṛdaya] 心,心臓.-aṭṭhi 心骨,胸骨.-(ṅ)gama 心よき,愉快な.-maṃsa 心臓肉.-rūpa 心色.-vatthu 心基,心の所依.-vatthu-dasaka 心基十法.-ssita 心に依止せる.hadayassānuppatti 心の得達.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hadaya,【中】 心。 ~ṅgama,【形】 愉快的,迷人的,愜意的。 ~maŋsa,【中】心臟肉。 ~vatthu,【中】 心基,心所依。 ~santāpa,【陽】 傷心事。~ssita,~nissita,【形】 與心連接的。(p356)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hadaya,(梵 hrdaya‹hrd),【中】心(甲骨文︰心;金文︰心。金文更像心臟之形,可見古人以心臟爲思慮之所)。音譯紇利陀耶、汗慄馱。意譯作肉團心、真實心、堅實心,乃意根之所託。英文的心臟是以希臘語的kardia(καρδια)來的,心臟(拉丁語cor)是一種器官,其主要作用相當於一個動力泵,推動血液在人體中不停地循環流動,有規律的收縮。「心」指心臟或肉團心,此非心識(citta),非具有思考作用之心(緣慮心),但是它是心識所賴以生起之處,即意根是心法(名法)的所依,即心所依靠的色法(心所依處色hadaya rūpa or hadaya vatthu ),它在心臟內,據禪修者所說:它存在於心藏的下部,它取色法及名法當它的對象。它本身即迅速生滅,當它取色法及名法當它的對象時,由心藏內的下部上升到心藏的上部。hadayaṅgama,【形】愉快的,迷人的,愜意的。hadayamaṁsa,【中】心臟肉。hadayadasakakalāpa,【中】心色十法聚(地、水、火、風、顏色、香、味、食素、命根色、心色)。hadayavatthu,(=hadayarūpa) 【中】心所依處色,心色,心基,心所依(支持意界及意識界,存在於有分意界的下端,在心臟上端孔內(hadayakosabbhantara心臟內室)的一小撮滯留血中(非循環血中)。依醫學觀點,腦的功能包括記憶、思維等,但依深度禪定所見,記憶、思維的作用在心。)。hadayasantāpa,【陽】傷心事。hadayassita,hadayanissita,【形】與心連接的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
hadaya:[nt.] the heart.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hadaya,[Vedic hṛdaya,hṛd=Av.ƶ∂r∂dā,not the same as Lat.cor(dem),but perhaps=Lat.haru entrails (haruspex).See K.Z.XL.419] the heart.-- 1.the physical organ D.II,293; S.I,207 (ettha uro hadayan ti vuttaṁ DhsA.140); in detail:Vism.256,356; VbhA.60,239.‹-› 2.the heart as seat of thought and feeling,esp.of strong emotion (as in Vedas!),which shows itself in the action of the heart S.I,199.Thus defined as “cintā” at Dhtm 535 (as had),or as “hadayaṁ vuccati cittaṁ,” with ster.expln “mano mānasa paṇḍara” etc.Dhs.17; Nd1 412.Cp.DhsA.140 (cittaṁ abbhantar’aṭṭhena hadayan ti vuttaṁ).-- With citta at Sn.p.32 (hadayaṁ te phalessāmi “I shall break your heart”); hadayaṁ phalitaṁ a broken heart J.I,65; DhA.I,173.chinna h.id.J.V,180.hadayassa santi calmness of h.A.V,64 sq.; hadayā hadayaṁ aññāya tacchati M.I,32.h. nibbāyi the heart (i.e.anger) cooled down J.VI,349; h. me avakaḍḍhati my heart is distraught J.IV,415.-- duhadaya bad-hearted J.VI,469.

--aṭṭhi a bone of the heart KhA 49,50 (so read for pādaṭṭhi,see App.to Pj 1.); Vism.255; SnA 116.--gata [°ngata] gone to the heart,learnt by heart Miln.10.--gama [°ngama] heart-stirring,pleasant,agreeable D.I,4; III,173; M.I,345; A.II,209; V,205; Vin.III,77; Nd1 446; Dhs.1343; DA.I,75.--pariḷāha heart-glow Miln.318.--phālana bursting of the heart J.I,282.--maṁsa the flesh of the heart,the heart J.I,278,347; II,159 etc.(very frequent in the Jātakas); DhA.I,5; II,90.--bheda “heart-break,” a certain trick in cheating with measures DA.I,79.--vañcana deluding the heart SnA 183 (cp.J.VI,388 hadaya-tthena),--vatthu (1) the substance of the heart Miln.281; DhsA.140.(2) “heart-basis,” the heart as basis of mind,sensorium commune Tikp 17,26,53 sq.,62,256; Vism.447; SnA 228; DhsA.257,264.See the discussion at Dhs.trsln lxxxvi.and Cpd.277 sq.--santāpa heart-burn,i.e.grief,sorrow Vism.54.--ssita stuck in the heart (of salla,dart) Sn.938; Nd1 411.(Page 728)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HADAYA:[nt] trái tim --ṅgama [a] vui vẻ,kiều diễm,đẹp,dễ thương --maṃsa [nt] thịt của quả tim --vatthu [nt] thể chất của trái tim --santāpa [m] sự buồn rầu --ssita,--nissita [a] có liên hệ đến quả tim
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
hadaya:tim,tâm tạng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hadaya:ဟဒယ (န)
ႏွလံုး။ စိတ္ႏွလံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine