Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
haṭa:① a.[harati hṛ 的 pp.]使送走,使去除.-haṭa-kesa令剃髪.② m.[Sk.haṭha,haṭa] 草,蘇苔,青苔.
パーリ語辞典 水野弘元著
haṭa:① a.[harati hṛ の pp.] 持ち運ばれた,取り去られた.-haṭa-kesa 髪を除去せる.② m.[Sk.haṭha,haṭa] ハタ草,蘇苔,こけ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Haṭa,(harati 的【過分】)。(p355)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Haṭa,2(cp.Sk.haṭha & haṭa),水芙蓉、水浮蓮(可淨化污水)(Pistia stratiotes.D I.166; M I.78,156; Pug 55 (text sāta-); A I.241,295 (v.l.sāta; cp.hāṭaka))。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Haṭa,1(harati 的【過分】),已帶,獲得(taken,carried off)。haṭahaṭakeso,使(頭髮)蓬鬆(with dishevelled hair,S.4.19./I,115)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
haṭa,(pp.of harati) carried; taken away.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Haṭa,2 [cp.Sk.haṭha & haṭa] a kind of water-plant,Pistia stratiotes D.I,166; M.I,78,156; Pug.55 (text sāta-); A.I,241,295 (v.l.sāta; cp.hāṭaka).(Page 727)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Haṭa,1 [pp.of harati] taken,carried off Vin.IV,23; J.I,498.haṭa-haṭa-kesa with dishevelled hair S.I,115.(Page 727)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HAṬA:(pp của hanati) giết chóc,phá hủy,lām tổn hại --bhāva [m] sự việc đang bị phá hoại --ntarāya [a] người đã dứt bỏ được sự tai hại trở ngại --āvākāsa [a] người đã đoạn tuyệt tất cả những phước và tội
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HAṬA:[pp] của harati
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
haṭa:ဟဋ
ဘူ = ဒိတၱိယံ - ထြန္းပျခင္း၌။ ဟဋတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
haṭa:ဟဋ (ပ)
ေမွာ္။ သစ္ေစးေမွာ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
haṭa:ဟဋ (န)
ေဆာင္ျခင္း။
ဒူေတယ်ံ ဟေဋန၊ တမန္ကို ရြက္ေဆာင္သျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
haṭa:ဟဋ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဟရ္+တ)
ေဆာင္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine