Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
haññati:,haññate [hanati 的 pass.] 被害,被殺.hatthī dantesu haññate為了象牙而殺象.Aor.haññiṃsu; fut.haññissati; ppr.haññamāna; grd.hantabba (haññitabba).
パーリ語辞典 水野弘元著
haññati:,haññate [hanati の pass.] 害される,殺される.hatthī dantesu haññate 象は牙のために殺される.aor.haññiṃsu; fut.haññissati; ppr.haññamāna; grd.hantabba (haññitabba).
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
haññati,haññate:[hanati の pass.] 害される,殺される.hatthī dantesu haññate 象は牙のために殺される.aor.haññiṁsu; fut.haññissati; ppr.haññamāna; grd.hantabba (haññitabba)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Haññati,(han + ya),被殺,被破壞。 【過】 haññi。 【現分】 haññamāna。(p355)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Haññati,(han+ya),被殺,被破壞。【過】haññi。【現分】haññamāna。S.42.3./IV,309.︰‘Ime sattā haññantu vā bajjhantu vā ucchijjantu vā vinassantu vā mā ahesuṁ iti vā’ti.(這些有情,當殺!當捕!當斬!當滅!勿使存在。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
haññati:[han + ya] is killed or destroyed haññana :[nt.] torture; distress; killing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Haññati,& hañchati see hanati.(Page 727)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HAÑÑATI:(han+ya) bị giết chết hay bị phá hủy [aor] haññi [prp] hañña,--māna
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
haññati:bị làm hại,bị thương tổn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
haññati:ဟညတိ (ကမၼ) (√ဟန္+ယ)
သတ္အပ္၏။ ညႇဥ္းဆဲအပ္၏။ သတ္ပုတ္အပ္၏။ ႏွိပ္စက္အပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine