Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
hīna:a.[jahati hā 的 pp.] 捨棄了,劣等的,下劣的,卑下的,卑俗的,有缺口的.hīnāya āvattati 還俗,還俗了.hīnāyāvatta 還俗者.hīno ’ham asmī ti māna (vidhā) 自負,我劣慢.-akkosa 怒罵.-ādhimutta,-ādhimuttika 劣意向的,劣意志的.-kamma 卑業.-gotta 卑姓,卑下種性.-ttika 劣三法.-nāma 卑名.-paṇīta 優劣.-puthujjana 凡夫.-vaṇṇa 賤民.-vāda 劣論者.-viriya 劣精進,不精進,懈怠者.-sippa 工巧.
パーリ語辞典 水野弘元著
hīna:a.[jahati hā の pp.] 捨てられた,劣った,下劣の,卑しい,卑俗の,欠けたる.hīnāya āvattati 卑俗に戻る,還俗する.hīnāyāvatta 還俗者.hīno ’ham asmī ti māna (vidhā) 我は劣れりとの慢,我劣慢.-akkosa 卑罵.-ādhimutta,-ādhimuttika 劣意向の,劣意志の.-kamma 卑業.-gotta 卑姓,卑しい種性.-ttika 劣三法.-nāma 卑名.-paṇīta 劣と勝.-puthujjana 劣凡夫.-vaṇṇa 劣種の階級.-vāda 劣論者.-viriya 劣精進,不精進,懈怠者.-sippa 卑技.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Hīna,【形】 低的,劣等的,低級的,可鄙的。 ~jacca,【形】 出生低賤的。~viriya,【形】 缺乏活力的。 ~adhimuttika,【形】 愛好劣等的。(p358)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Hīna,【形】1.低的,劣等的,低級的,可鄙的。2.jahati舍斷的【過分】。hīnajacca,【形】出生低賤的。hīnaviriya,【形】缺乏活力的。hīnadhimuttika,【形】愛好劣等的。Vbh.2.︰6.Tattha katamaṁ rūpaṁ hīnaṁ? Yaṁ rūpaṁ tesaṁ tesaṁ sattānaṁ 1uññātaṁ 2avaññātaṁ 3hīḷitaṁ 4paribhūtaṁ 5acittīkataṁ 6hīnaṁ 7hīnamataṁ 8hīnasammataṁ 9aniṭṭhaṁ 10akantaṁ 11amanāpaṁ,rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā--idaṁ vuccati rūpaṁ hīnaṁ.(在此,什麼是劣色?凡是色法,那個這個其他諸有情1鄙視(uññātaṁ;contemptible)、2輕視(avaññātaṁ;despised)、3無價值(hīḷitaṁ;worthless)、4可笑的(paribhūtaṁ;derisible)、5不敬重的(acitīkataṁ;disrespected)、6劣(hīnaṁ;inferior)、7認爲劣(hīnamatāṁ;thought to be inferior)、8思爲劣(hīnasammataṁ;considered to be inferior)、9不可愛(aniṭṭhaṁ; undesirable)、10不可樂(akantaṁ;unattractive)、11不可意色(amanāpaṁ;unpleasant)的色、聲、香、味、觸,這稱爲劣色。) Tattha katamaṁ rūpaṁ paṇītaṁ? Yaṁ rūpaṁ tesaṁ tesaṁ sattānaṁ 1anuññātaṁ 2anavaññātaṁ 3ahīḷitaṁ 4aparibhūtaṁ 5cittīkataṁ 6paṇītaṁ 7paṇītamataṁ 8paṇītasammataṁ 9iṭṭhaṁ 10kantaṁ 11manāpaṁ,rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā--idaṁ vuccati rūpaṁ paṇītaṁ.Taṁ taṁ vā pana rūpaṁ upādāyupādāya rūpaṁ hīnaṁ paṇītaṁ daṭṭhabbaṁ.(在此,什麼是勝色?凡是色法,那個這個其他諸有情1不鄙視(auññātaṁ;auññātaṁ;not contemptible)、2不輕視(anavaññātaṁ;not despised)、3非無價值(ahīḷitaṁ;not worthless)、4不可笑的(aparibhūtaṁ;not derisible)、5敬重(citīkataṁ;respected)、6勝(paṇīnaṁ; superior)、7認爲勝(paṇītamataṁ;thought to be superior)、8思爲勝(paṇītasammataṁ;considered to be superior)、9可愛(iṭṭhaṁ; desirable)、10可樂(kantaṁ;attractive)、11可意的(manāpaṁ;pleasant)色、聲、香、味、觸,這稱爲勝色。取這個色、取那個色,當見到劣色、勝色。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
hīna:[pp.of hāyati] diminished; dwindled; wasted away.(adj.),low; inferior; base; despicable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Hīna,[pp.of jahati] 1.inferior,low; poor,miserable; vile,base,abject,contemptible,despicable Vin.I,10; D.I,82,98; S.II,154 (hīnaṁ dhātuṁ paṭicca uppajjati hīnā saññā); III,47; IV,88,309 (citta h.duggata); D.III,106,111 sq.,215 (dhātu); A.II,154; III,349 sq.; V,59 sq.; Sn.799,903 sq.; Nd1 48,103,107,146; J.II,6; Pv IV.127 (opp.paṇīta); Vv 2413 (=lāmaka VvA.116); Dhs.1025; DhsA.45; Miln.288; Vism.13; DhA.III,163.-- Often opposed to ukkaṭṭha (exalted,decent,noble),e.g.Vin.IV,6; J.I,20,22; III,218; VbhA.410; or in graduated sequence hīna (›majjhima)›paṇīta (i.e.low,medium,excellent),e.g.Vism.11,85 sq.,424,473.See majjhima.-- 2.deprived of,wanting,lacking Sn.725= It.106 (ceto-vimutti°); Pug.35.-- hīnāya āvattati to turn to the lower,to give up orders,return to secular life Vin.I,17; S.II,231; IV,191; Ud.21; A.III,393 sq.; M.I,460; Sn.p.92; Pug.66; hīnāya vattati id.J.I,276; hīnāy’āvatta one who returns to the world M.I,460,462; S.II,50; IV,103; Nd1 147.

--âdhimutta having low inclinations J.III,87; Pug.26; °ika id.S.II,157; It.70.--kāya inferior assembly VvA.298 (here meaning Yamaloka); PvA.5.--jacca lowborn,low-caste J.II,5; III,452; V,19,257.--vāda one whose doctrine is defective Sn.827; Nd1 167.--viriya lacking in energy It.116; DhA.I,75; II,260.(Page 732)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
HĪNA:[a] thấp hèn,hạ tiện,thấp thỏi,hèn hạ,đáng khinh --jacca [a] sanh ra nơi thấp hèn --viriya [a] thiếu sự nhiệt thành,cố gắng --adhimuttika [a] có khuynh hướng thấp hèn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
hīna:xấu,hạ liệt,ty hạ,thua,xấu xa,hèn hạ,đời thế tục
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hīna:ဟီန (န)
ဂုဏ္ယုတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
hīna:ဟီန (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဟာ+န)
ယုတ္သည္။ ယုတ္ညံ့သည္။
ဟီနာယာ အာဝတၱတိ၊ ယုတ္ေသာလူ၏ေဘာင္သို႔ လည္၏။ လူထြက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine