Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gutti:f.[Sk.gupti<gup] 守護,保護.
パーリ語辞典 水野弘元著
gutti:f.[Sk.gupti<gup] 守護,保護.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gutti,【陰】 保護,守衛,注意。 ~ka,【陽】 監護人。(p120)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gutti,【陰】保護,守衛,注意。guttika,【陽】監護人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gutti:gutti(thī)
ဂုတၱိ(ထီ)
[gupa+ti]
[ဂုပ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gutti:[f.] protection; guard; watchfulness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gutti,(f.) [Vedic gupti] protection,defence,guard; watchfulness.-- (a) lit.of a city A.IV,106 sq.-- (b) fig.of the senses in indriyānaṁ gutti Dh.375; Pug.24 (+gopanā); Dhs.1348; Sdhp.341 (agutti); Vin.IV,305; A.II,72 (atta°); also in pl.:guttīsu ussuka keen in the practice of watchfulness D.III,148.(Page 252)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
gutti:Keeping,guarding
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GUTTI:[f] sự bảo vệ,trông nom,gìn giữ --ka [3] người giữ,gác dan
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gutti:sự gìn giữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gutti:ဂုတၱိ (ထီ)
[ဂုပ+တိ]
ေစာင့္ေရွာက္-ပိတ္ဆို႔-ျခင္း၊ လုံျခဳံေစျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gutti:ဂုတၱိ (ဣ) (√ဂုပ္+တိ)
ေစာင့္ေရွက္ျခင္း။ လံုျခံဳေစျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine