Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
guṇaka:guṇaka(na)
ဂုဏက(န)
[guṇa+ka.guṇena paṭalena sibbanaṃ guṇakaṃ.cagaṇṭhi...]
[ဂုဏ+က။ ဂုေဏန ပဋေလန သိဗၺနံ ဂုဏကံ။ စလင္းဂဏၭိ။ ေယာ္။ဝမ္း။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Guṇaka,(adj.) [to guḷa1,cp.guḷika?] having a knot at the end,thickened at the top (with ref.to kāyabandha,see guṇa 1a) Vin.II,136,cp.Vin.Texts II.143.(Page 252)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
guṇaka:chỗ vải được may dậm nhiều lớp chồng nhau cho cứng,chẳng hạn trên dây thắt lưng của tỳ khưu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
guṇaka:ဂုဏက (န)
[ဂုဏ+က။ ဂုေဏန ပဋေလန သိဗၺနံ ဂုဏကံ။ စလင္းဂဏၭိ။ ေယာ္။ဝမ္း။]
အထပ္အလႊာအားျဖင့္ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဖြတ္ၿပီးဆိုးခ်ဳပ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
guṇaka:ဂုဏ-က (န)
တလုပ္ခ်ဳပ္သဏၭာန္ ခ်ဳပ္ျခင္း။ ဖြတ္ၿမီးထိုးျခင္း။ ေျပာင္းႏွံသဏၭာန္ ထိုးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine