Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gosīsa,【陽】 黃色的檀香,黃檀香。(p121)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gosīsa,【陽】黃色的檀香(sandal wood)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gosīsa:gosīsa(pu,na)
ေဂါသီသ(ပု၊န)
[gosīsa+ṇa.go+sīta.gosīsa itipabbate malaye dese jātaṃ gosīsaṃ,go viya jalaṃ viya sītanti vā gosītaṃ,tadeva tassa sakāraṃ katvā gosīsaṃ.,ṭī.3va1.]
[ေဂါသီသ+ဏ။ ေဂါ+သီတ။ ေဂါသီသ ဣတိပဗၺေတ မလေယ ေဒေသ ဇာတံ ေဂါသီသံ၊ ေဂါ ဝိယ ဇလံ ဝိယ သီတႏၲိ ဝါ ေဂါသီတံ၊ တေဒဝ တႆ သကာရံ ကတြာ ေဂါသီသံ။ ဓာန္၊ဋီ။၃ဝ၁။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gosīsa:gosīsa(na)
ေဂါသီသ(န)
[go+sīsa]
[ေဂါ+သီသ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gosīsa:[m.] the yellow sandal-wood.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GOSĪSA:[m] cây trầm hương màu vàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gosīsa:ေဂါသီသ (န)
[ေဂါ+သီသ]
ႏြားဦးေခါင္း၊ ႏြားဦးေခါင္း႐ိုး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gosīsa:ေဂါသီသ (ပု၊န)
[ေဂါသီသ+ဏ။ ေဂါ+သီတ။ ေဂါသီသ ဣတိပဗၺေတ မလေယ ေဒေသ ဇာတံ ေဂါသီသံ၊ ေဂါ ဝိယ ဇလံ ဝိယ သီတႏၲိ ဝါ ေဂါသီတံ၊ တေဒဝ တႆ သကာရံ ကတြာ ေဂါသီသံ။ ဓာန္၊ဋီ။၃ဝ၁။]
(၁) ေဂါသီသေတာင္။ (၂) စႏၵကူးေရႊ။ ေဂါသီသစႏၵကူး။ "
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gosīsa:ေဂါ-သီသ (န)
ေဂါသီသစႏၵကူး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine