Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
golomika:a.[go-loma-ika] 如牛毛的.
パーリ語辞典 水野弘元著
golomika:a.[go-loma-ika] 牛毛の如く.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
golomika:golomika(na)
ေဂါေလာမိက(န)
[golomika+ṇa.gunnaṃlomo golomo,golomena jātā golomikā,golomikā viya golomikā.cagaṇṭhi,pemū,ye,yo.]
[ေဂါေလာမိက+ဏ။ ဂုႏၷံေလာေမာ ေဂါေလာေမာ၊ ေဂါေလာေမန ဇာတာ ေဂါေလာမိကာ၊ ေဂါေလာမိကာ ဝိယ ေဂါေလာမိကာ။ စလင္းဂဏၭိ၊ ေပမူ၊ ေယ၊ ေယာ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Golomika,(adj.) [inverted diæretic form fr.Sk.gulma=P.gumba:viz.*golmika›*golmika›golomika] like a cluster; in phrase massuṁ golomikaṁ kārāpeti “to have the beard trimmed into a ball- or cluster-shape” Vin.II,134.Bdhgh’s expln “like a goat’s beard” (cp.Vin.Texts III,138) is based on pop.etym.go+loma+ ika “cow-hair-like,” the discrepancy being that go does not mean goat.(Page 256)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
golomika:cách để râu mọc rậm dưới cằm,vẫn gọi là râu chòm tỳ khưu dĩ nhiên không được phép
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
golomika:ေဂါေလာမိက (န)
[ေဂါေလာမိက+ဏ။ ဂုႏၷံေလာေမာ ေဂါေလာေမာ၊ ေဂါေလာေမန ဇာတာ ေဂါေလာမိကာ၊ ေဂါေလာမိကာ ဝိယ ေဂါေလာမိကာ။ စလင္းဂဏၭိ၊ ေပမူ၊ ေယ၊ ေယာ။]
ေနဇာျမက္ႏွင့္ တူေသာမုတ္ဆိတ္၊ ဆိတ္မုတ္ဆိတ္ႏွင့္တူေသာ မုတ္ဆိတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine