Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gilāna:a.[Sk.glāna] 生病的,病人.-upaṭṭhāka m.,-upaṭṭhākī f.病人看護者.-upaṭṭhāna 看病.-paccaya-bhesajja-parikkhāra 病者的資具藥品,病藥資具,醫藥(病人的醫藥必需品).
パーリ語辞典 水野弘元著
gilāna:a.[Sk.glāna] 病める,病人.-upaṭṭhāka m.,-upaṭṭhākī f.看病人.-upaṭṭhāna看病.-paccaya-bhesajja-parikkhāra 病者の資具たる薬品,病薬資具,医薬.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gilāna:a.[Sk.glāna] 病める,病人.-upaṭṭhāka m.-upaṭṭhākī f.看病人.-upaṭṭhāka-bhatta看病者食,看病人の食物.-upaṭṭhāna看病.-upama-puggala病喩人[三种].-paccaya-bhesajja-parikkhāra 病者の資具たる薬品,病薬資具,医薬.-bhatta病者食,病人の食物.-bhesajja病人の药,病药.-samaya病时.-sālā病者室,病室
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gilāna,gilānaka,【 形】 病的,不舒服的,病人。 ~paccaya,【 陽】 病藥。 ~bhatta,【中】 病人的食物。 ~sālā,【陰】 醫院。 ~ālaya,【陽】 裝病。 ~upuṭṭhāka,【陽】 護士。 ~upaṭṭhāna,【中】 護理,看護。(p119)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gilāna,gilānaka (Sk.glāna,glā to fade,wither,be exhausted),【形】病的,不舒服的(sick,ill)。【中】病人。gilānapaccaya,【陽】病藥。gilānabhatta,【中】病人的食物。gilānasālā,【陰】醫院,診所。gilānālaya,【陽】裝病。gilānaupuṭṭhāka,【陽】護士。gilānupaṭṭhāna,【中】護理,看護。gilānadassana﹐瞻病,探病。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gilāna:gilāna(pu)
ဂိလာန(ပု)
[gile+yu.gila+yu.nīti,dhā.166.,ṭī.322.(glāna-saṃ)]
[ဂိေလ+ယု။ ဂိလ+ယု။ နီတိ၊ဓာ။၁၆၆။ဓာန္၊ဋီ။၃၂၂။(ဂႅါန-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gilāna,(adj.),sick; unwell; a sick person.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gilāna,(adj.) [Sk.glāna,glā to fade,wither,be exhausted,expld suitably by “hāsa-kkhaya” at Dhtp 439] sick,ill Vin.I,51,53,61,92,142 sq.,176,302 sq.; II,165,227 sq.; IV,88,etc.; S.V,80,81 (bāḷha° very ill); A.I,120=Pug.27; A.III,38,143 sq.; IV,333; V,72 sq.; J.I,150; II,395; III,392; PvA.14; VvA.76.

--ālaya pretence of illness J.VI,262.--upaṭṭhāka (f.--ī) one who attends to the sick Vin.I,92,121 sq.; 142 sq.; 161,303,A.I,26; III,143 sq.; --°bhatta food for the attendant or nurse Vin.I,292 sq.; --upaṭṭhāna tending or nursing the sick D.III,191; --paccaya support or help for the sick PvA.144; usually with °bhesajja medicine for the sick in freq.formula of cīvarapiṇḍapāta° (the requisites of the bhikkhu):see cīvara; --pucchaka one who asks (i.e.enquires after) the sick Vin.IV,88=115,118; --bhatta food for the sick Vin.I,142 sq.; 292 sq.; 303; Vism.66.--bhesajja medicine Vin.I,292 sq.; --sālā a hall for the sick,hospital S.IV,210; A.III,142; Vism.259.(Page 251)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GILĀNA:,--naka [a] đau,bịnh,người bịnh --paccaya [m] thuốc (cho người bịnh) --bhatta [nt] vật thực cho người bịnh --sālā [f] nhà thương --ālaya [m] giả đò bịnh hoạn --nupuṭṭhāka [3] người nuôi bịnh --nupaṭṭhāna [nt] người hầu hay nuôi dưỡng người bịnh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gilāna:bệnh nhân,người bệnh,sự bệnh hoạn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gilāna:ဂိလာန (ပု)
[ဂိေလ+ယု။ ဂိလ+ယု။ နီတိ၊ဓာ။၁၆၆။ဓာန္၊ဋီ။၃၂၂။(ဂႅါန-သံ)]
(၁) အနာေရာဂါ၊ မက်န္းမာျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း။ (တိ) (၂) မက်န္းမာ-ဖ်ားနာ-ေသာ၊ သူ (သူနာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gilāna:ဂိလာန (ပ)
သူနာ။ နာေသာ ရဟန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gilāna:ဂိလာန (န) (√ဂိလာ+ယု)
နာသည္။ ဖ်ားနာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine