Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ghana:① [〃] a.m.堅(固)的,厚的(密集緊湊的,compact); 堅肉,犍南 [胎內五位之第四] .-saññā 厚想(密集的想,the perception of the compactness).② m.[〃<han] 棒,鎚.
パーリ語辞典 水野弘元著
ghana:① [〃] a.m.堅き,厚き; 堅肉,犍南 [胎内五位の第四] .-saññā 厚想 ② m.[〃<han] 棒,鎚.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ghana,【形】 厚的,固體的,密集的,緊湊的。 【中】 棍棒,槌,藉由打擊的一種樂器(例:鐃鈸、小手鼓、鈴、鍾等)。 【陽】 雲。~tama,【形】非常厚的。 【陽】 漆黑。 ~puppha,【中】 一件繡花的毛織牀單。(p122)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghana,2,【中】棍棒,槌,藉由打擊的一種樂器(例:鐃鈸、小手鼓、鈴、鍾等)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghana,1,【形】1.厚的,固體的,密集的,緊湊的(solid,compact,massive; dense,thick)。【陽】1.鍵南、羯南,意爲凝厚、硬肉。指第四個七日間之胎位。2.雲。ghanatama,【形】非常厚的。【陽】漆黑。ghanapuppha,【中】一件繡花的毛織牀單。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghana:ghana(pu)
ဃန(ပု)
[hana+ṇa.,ṭī.47,142.]
[ဟန+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၇၊၁၄၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ghana:[adj.] thick; solid; dense; compact.(nt.),a club; a hammer; a musical instrument played by striking.(m.),a cloud.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghana,2 [Vedic ghana to hanti (ghanti,cp.ghātayati),*gǔhen “strike,” cp.Gr.qei/nw,fόnos,Lat.of-fendo,Ags.gud,Ohg.gundea] a club,a stick,a hammer; in ayo° an iron club VvA.20.Also coll.term for a musical instrument played by striking,as cymbal,tambourine,etc.VvA.37.(Page 257)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghana,1 [Vedic ghana,cp.Gr.eu)qhnήs?] (a) (adj.) solid,compact,massive; dense,thick; in eka° of one solid mass (of sela,rock) Vin.I,185=Dh.81=Th.1,643= Miln.386; A.III,378,cp.ghanasela-pabbata DhA.I,74.-- gh.paṁsu J.I,264,paṭhavī (solid ground) J.I,74; PvA.75; palāsa (foliage) PvA.113; buddharasmiyo J.I,12; °maṁsa solid,pure flesh DhA.I,80; °sāṭaka (thick cloth) J.I,292; °sañchanna (thickly covered) PvA.258; °suvaṇṇakoṭṭima DhA.IV,135; abbha° a thick cloud Sn.348 (cp.SnA 348).-- (b) (m.) the fœtus at a certain stage (the last before birth & the 4th in the enum.of the foll.stages:kalala,abbuda,pesī,gh.) S.I,206; J.IV,496; Miln.40; Vism.236.The latter meaning is semantically to be explained as “swelling” & to be compared with Gr.bru/w to swell and e(/mbruon=embryo (the gravid uterus).(Page 257)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GHANA:[a] dày,một khối,một đống đặc lại [nt] trái chùy,cái búa,một loại nhạc khí gõ [m] mây --tama [a] dày đặc [m] tối đen --puppha [nt] tấm trải giường bằng len có thêu bông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghana:ဃန (ပု)
[ဟန+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၇၊၁၄၂။]
(ပု) (၁) မိုး၊ မိုးတိမ္။ (၂) အေပါင္းအစု။ (၃) အစိုင္အခဲ၊ အတုံး၊ အတစ္။ (၄) တူ။ (န) (၅) ဃနစည္၊ တခဲနက္စည္။ (တိ) (၆) တခဲနက္ေသာ။ (က) ထူထဲေသာ၊ ထူထပ္ေသာ။ (ခ) ဖြံ႕ၿဖိဳး-ျပည့္ၿဖိဳး-ေသာသူ။ (ဂ) အေခါင္းမပါေသာ။ (ဃ) အျမဲတည္-ခိုင္ျမဲ-မပ်က္စီး-ေသာ။ (င) ၾကမ္းတမ္းေသာ။ (စ) တဆက္ထည္းေသာ။ ဃနပုပၹက-လည္းၾကည့္။ ဃနပုပၹက-ၾကည့္။ ဃနစုဏၰ-ၾကည့္။ ဃနဘာဝပၸဗႏၶ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghana:ဃန (န)
စည္။ လင္းကြင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghana:ဃန (ပ)
အလံုးအခဲ။ တစ္ခဲနက္ျဖစ္ျခင္း။ အသားခဲ။ တင္းပုတ္။ တူ။ မိုးတိမ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghana:ဃန (တိ) (√ဃန္=ဟန္+အ)
တစ္ခဲနက္ေသာ။ ခိုင္ခံ့ထူထဲေသာ။ ထူသည္။ တစ္လံုးတစ္ခဲေသာ။
ဃနဃန႒ာေနသု၊ ထူထဲထူထဲေသာ ေနရာတို႔၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine