Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ghaṇṭā:,ghaṇṭī f.鐘,打木,揵稚(又作揵槌,召集比丘集會的工具,本來為木製,後世多為銅製).
パーリ語辞典 水野弘元著
ghaṇṭā:,ghaṇṭī f.鐘,打木,揵稚.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ghaṇṭā,【陰】 小鈴,小鐘。(p122)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ghaṇṭā,(梵ghaṇṭā),【陰】小鈴,小鐘,寶鈴,打木,犍椎,犍槌,犍遲,健稚,鐸,鼓。yāmaghaṇḍikaṁ koṭṭetvā,打板,敲打木塊作爲報時、集衆。(一夜有三個時分(yāma))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ghaṇṭā:ghaṇṭā(thī)
ဃဏၬာ(ထီ)
[ghaṭi+ta+ā.hana+ta+ā.daṇḍādinā haññate paharīyateti ghaṇṭāç hantāti vattabbe hassa ghattaṃ ntassa caṇṭattaṃkatvā,kaṃsādinimmito vāditabhedo.sa-ṭīkā.vibhāvinī,yo.13va.hana+ṭa.thoma.]
[ဃဋိ+တ+အာ။ ဟန+တ+အာ။ ဒ႑ာဒိနာ ဟညေတ ပဟရီယေတတိ ဃဏၬာ,ဟႏၲာတိ ဝတၱေဗၺ ဟႆ ဃတၱံ ႏၲႆ စဏၬတၱံကတြာ၊ ကံသာဒိနိမၼိေတာ ဝါဒိတေဘေဒါ။ သ-ဋီကာ။ ဝိဘာဝိနီ၊ ေယာ။၁၃ဝ။ ဟန+ဋ။ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ghaṇṭā:[f.] a bell.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ghaṇṭā,(f.) a small bell (cp.kiṅkanikā) J.IV,215; VvA.36,37,279 (khuddaka°).As ghaṇṭī at Vism.181.(Page 256)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ghaṇṭā:A bell
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GHAṆṬĀ:[f] cái chuông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ghaṇṭā:ဃဏၬာ (ထီ)
[ဃဋိ+တ+အာ။ ဟန+တ+အာ။ ဒ႑ာဒိနာ ဟညေတ ပဟရီယေတတိ ဃဏၬာ,ဟႏၲာတိ ဝတၱေဗၺ ဟႆ ဃတၱံ ႏၲႆ စဏၬတၱံကတြာ၊ ကံသာဒိနိမၼိေတာ ဝါဒိတေဘေဒါ။ သ-ဋီကာ။ ဝိဘာဝိနီ၊ ေယာ။၁၃ဝ။ ဟန+ဋ။ေထာမ။]
(က) ေခါင္းေလာင္း၊ ဆည္းလည္း။ (ခ) ျခဴ။ (ဂ) စည္း။ (က) ဃဏၬာႏုရဝ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ghaṇṭā:ဃဏၬာ (ဣ) ဃဏၬ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine