Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gedha:m.① [<gijjhati,Sk.gṛdhyā] 貪求.② [=geha ?] 洞窟.
パーリ語辞典 水野弘元著
gedha:m.① [<gijjhati,Sk.gṛdhyā] 貪求.② [=geha ?] 洞窟.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gedha,【陽】 貪慾。(p120)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gedha,【陽】貪慾,結。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gedha:gedha(pu)
ေဂဓ(ပု)
[gidhu+ṇa.nīti,dhā.232.]
[ဂိဓု+ဏ။ နီတိ၊ဓာ။၂၃၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gedha:[m.] greed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gedha,2 [=geha? Kern] a cave A.I,154=III,128 (the latter passage has rodha,cp.v.l.under gedhi).(Page 253)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gedha,1 [Vedic gṛdhyā,cp.gijjhati] greed.Its connection with craving and worldly attachment is often referred to.Kāmesu g° S.I,73; Sn.152; A.III,312 sq.(gedho:pañcann’etaṁ kāmaguṇānaṁ adhivacanaṁ).gedhataṇhā S.I,15 (v.l.kodha°); Sn.65,945,1098; Th.2,352; Nd2 231; Dhs.1059 (under lobha),1136; Nett 18; DhA.I,366; PvA.107.--agedhatā freedom from greed Miln.276.-- See also gedhi & paligedha.(Page 253)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GEDHA:[m] sự ham muốn,tham lam
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gedha:sự ràng buộc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gedha:ေဂဓ (ပု)
[ဂိဓု+ဏ။ နီတိ၊ဓာ။၂၃၂။]
(၁) တပ္မက္ေၾကာင္းတရား၊ တပ္မက္ျခင္းသေဘာ၊ တဏွာ။ (၂) ေႏွာက္ရွက္တတ္ေသာတရား၊ ကာမဂုဏ္။ (တိ) (၃) ထူထပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gedha:ေဂဓ (ပ) (√ဂိဓ္+ဏ)
တပ္မက္ေမာျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine