Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gantabba:,gantave,gantuṃ,gantvā → gacchati.
パーリ語辞典 水野弘元著
gantabba:,gantave,gantuṃ,gantvā → gacchati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gantabba,【潛】 可去的。(p116)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gantabba,【義】可去的。gantabbataṁ,可去性。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gantabba:gantabba(ti)
ဂႏၲဗၺ(တိ)
[gamu+tabba]
[ဂမု+တဗၺ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gantabba:[pt.p.] should be gone.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GANTABBA:pt p nên,đáng đi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gantabba:cần đi xa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gantabba:ဂႏၲဗၺ(တိ)
[ဂမု+တဗၺ]
(၁) သြားအပ္-သြားသင့္-သြားထိုက္-ေသာ။ (၂) လား-ေရာက္-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ (၃) သိအပ္-သိသင့္-သိထိုက္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gantabba:ဂႏၲဗၺ (ပ)
လားသင့္ေသာ သတၱဝါ။ ပဋိသေႏၶေနလတၱံ႕ေသာ သတၱဝါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gantabba:ဂႏၲဗၺ (တိ) (ကိစၥ ကိတ္√ဂမ္+တဗၺ)
သြားသင့္သြားထိုက္သည္။ သိသင့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine