Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gīveyyaka,【中】 脖子的裝飾。(p119)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gīveyyaka,【中】脖子的裝飾。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gīveyyaka:gīveyyaka(na)
ဂီေဝယ်က(န)
[gīveyya+ka]
[ဂီေဝယ်+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gīveyyaka:[nt.] an ornament for the neck.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gīveyyaka,(nt.) [cp.Sk.graiveyaka] necklace,an ornament for the neck (orig.“something belonging to the neck,” cp.necklet,bracelet,etc.) Vin.I,287; A.I,254 sq.(=Vism.247,where gīveyya only); 257; III,16; J.IV,395 (gīveyya only); V,297; VI,590; VvA.104.(Page 252)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĪVEYYAKA:[nt] vật trang điểm nơi cổ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
gīveyyaka:trong lá y vai trái của tỳ khưu có một chỗ khi đắp y luôn nằm sau cổ,từ này dùng gọi điểm ấy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gīveyyaka:ဂီေဝယ်က (န)
[ဂီေဝယ်+က]
(၁) လည္ရြဲတန္ဆာ၊ လည္ဆြဲ တန္ဆာ၊ ပုတီး။ (၂) လည္ပင္းျဖင့္ ပြတ္တိုက္ထိမိရာအရပ္၌ ခ်ဳပ္စပ္အပ္ေသာအလႊာ။ ကုသိ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gīveyyaka:ဂီေဝယ်က (န)
လည္ကပ္တန္ဆာ။ လည္ရြဲတန္ဆာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine