Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gārava:m.n.[<garu.Sk.gaurava] 尊重,敬重,恭敬.
パーリ語辞典 水野弘元著
gārava:m.n.[<garu.Sk.gaurava] 尊重,敬重,恭敬.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gārava,【陽】 尊敬。 ~tā,【陰】 尊敬。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gārava,【陽】尊敬。gāravatā,【陰】尊敬。tibbagārava﹐【陽】虔誠的恭敬。agārava﹐【反】不尊敬。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gārava:gārava(pu,na)
ဂါရဝ(ပု၊န)
[garu+ṇa.garūnaṃ bhāvo gāravaṃ.,pañcikā,4.59.garuno bhāvo gāravo.rū.388.nīti,pada,nhā.337..(rava-saṃ)]
[ဂ႐ု+ဏ။ ဂ႐ူနံ ဘာေဝါ ဂါရဝံ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊ ၄။၅၉။ ဂ႐ုေနာ ဘာေဝါ ဂါရေဝါ။ ႐ူ။၃၈၈။ နီတိ၊ပဒ၊ႏွာ။၃၃၇။လည္းၾကည့္။ (ေဂၚရဝ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gārava:[m.] respect; reverence; esteem.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gārava,(m.and [later] nt.) [cp.Sk.gaurava,fr.garu] reverence,respect,esteem; with Loc.respect for,reverence towards; in the set of six venerable objects:Buddhe [Satthari],Dhamme,Saṅghe,sikkhāya,appamāde,paṭisanthāre Vin.V,92=D.III,244.As 7 gāravā (the 6+samānhi) in adj. and sa° at A.IV,84 (see below).D.III,284; Sn.265; Vism.464 (atta° & para°).Expld KhA 144 by garubhāvo; often in combn with bahumāna PvA.135 (=pūjā),sañjāta-g°-bahumāna (adj.) PvA.50; VvA.205.Instr.gāravena out of respect,respectfully D.II,155; J.I,465.Appld to the terms of address bhante & bhaddante PvA.33,121,& āyasmā (see cpd.°adhivacana).-- agārava (m.nt.) disrespect Vin.V,92 (six:as above); J.I,217; PvA.54.-- As adj.in sagārava and agārava full of reverence toward (with Loc.) & disrespectful; D.III,244 (six g.); A.IV,84 (seven); M.I,469; combd with appatissa & sappatissa (obedient) A.III,7 sq.,14 sq.,247,340.Also in tibba-gārava full of keen respect (Satthu-garu Dhamma-garu Saṅghe ca tibba-gārava,etc.) A.III,331=IV.28 sq.

--âdhivacana a title of respect,a reverential address Nd2 466 (with ref.to Bhagavā),cp.sagārava sappaṭissâdhivacana Nd2 130 (āyasmā).(Page 250)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĀRAVA:[m] sự cung kính,tôn sùng,mến thích --tā [f] sự tôn kính
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gārava:ဂါရဝ (ပု၊န)
[ဂ႐ု+ဏ။ ဂ႐ူနံ ဘာေဝါ ဂါရဝံ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊ ၄။၅၉။ ဂ႐ုေနာ ဘာေဝါ ဂါရေဝါ။ ႐ူ။၃၈၈။ နီတိ၊ပဒ၊ႏွာ။၃၃၇။လည္းၾကည့္။ (ေဂၚရဝ-သံ)]
(၁) ႐ိုေသေလးစားအပ္သူ၏ အျဖစ္၊ ႐ိုေသေလးစားထိုက္ေသာဂုဏ္။ (၂) ႐ိုေသေလးျမတ္သူ၏ အျဖစ္၊ ႐ိုေသေလးစားျခင္း။ (န) (၃) ေလးလံ ထိုင္းမႈိင္းသည္၏အျဖစ္၊ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gārava:ဂါရဝ (န) (ဂ႐ု+ဏ)
႐ိုေသျခင္း။ ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းျခင္း။ ေလးျမတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine