Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāmaṇi:gāmaṇi(ti)
ဂါမဏိ(တိ)
[gāma+nī+ṇī.gāmaṃ netīti gāmaṇī,]]tassīlādīsu ṇītvāvī cā]]ti ṇī,rasso,gāmaṇi.,ṭī.696.(grāmaṇī-saṃ)]
[ဂါမ+နီ+ဏီ။ ဂါမံ ေနတီတိ ဂါမဏီ၊ "တႆီလာဒီသု ဏီတြာဝီ စာ"တိ ဏီ၊ရေႆာ၊ ဂါမဏိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၆။ (ျဂာမဏီ-သံ)]
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĀMAṆI:[m] xã trưởng,sếp trong một làng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāmaṇi:ဂါမဏိ (တိ)
[ဂါမ+နီ+ဏီ။ ဂါမံ ေနတီတိ ဂါမဏီ၊ "တႆီလာဒီသု ဏီတြာဝီ စာ"တိ ဏီ၊ရေႆာ၊ ဂါမဏိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၆။ (ျဂာမဏီ-သံ)]
(၁) (က) ရြာ၏-အႀကီးအမွဴး-ဦးစီးေခါင္းေဆာင္၊ ရြာသူႀကီး။ (ခ) သာမန္ရြာသား။ (၂) အႀကီးအကဲ။ ဂါမဏိဟတၳိ-ၾကည့္။ (၃) ဂါမဏိမည္သူ။ ဂါမဏိကုမာရ,ဂါမဏိရာဇ-ၾကည့္။ (၄) အျမတ္၊ ျမတ္ေသာ၊ ျပဓာန္းေသာ။ "

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine