Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gāha:m.[Sk.grāha] ① 執,執見.āvaṭṭa ~ 旋流的執.manussa ~ 人的執.amanussa ~ 非人的執.② 水鬼.
パーリ語辞典 水野弘元著
gāha:m.[Sk.grāha] ①執,執見.āvaṭṭa ~ 旋流の執.manussa ~ 人の執.amanussa ~ 非人の執.②水鬼.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gāha,【陽】 1.捕獲,緊握。 2.固執。 3.主意,意見。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gāha,-gāha,【陽】1.捕獲,緊握。2.固執。3.主意,意見。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāha:gāha(pu)
ဂါဟ(ပု)
[gaha+ṇa.,ṭī.762.]
[ဂဟ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gāha,(m.),1.seizure; grip; 2.obsession; 3.an idea; a view.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gāha,[fr.gaṇhāti] 1.(n.) seizing,seizure,grip (cp.gaha):canda° suriya° an eclipse (lit.the moon,etc.,being seized by a demon) D.I,10 (=DA.I,95:Rāhu candaṁ gaṇhāti).Esp.appld to the sphere of the mind; obsession,being possessed (by a thought),an idea,opinion,view,usually as a preconceived idea,a wrong view,misconception.So in defn of diṭṭhi (wrong views) with paṭiggāha & abhinivesa Nd2 271III (on lepa); Pug.22Q Dhs.381 (=obsession like the grip of a crocodile DhsA.253),1003; Vbh.145,358.In the same formula as vipariyesa ggāha (wrong view),cp.viparīta° VvA.331 (see diṭṭhi).As doubt & error in anekaṁ sa+g° in defn of kaṅkhā & vicikicchā Nd2 1; Vbh.168; ekaṁsa° & apaṇṇaka° certainty,right thought J.I,97.-- gāhaṁ vissajjeti to give up a preconceived idea J.II,387.-- 2.(adj.) act.holding:rasmi° holding the reins Dh.222; dabbi° holding the spoons Pv.II,953 (=gāhaka PvA.135).-- (b) med.-pass.taken:jīvagāha taken alive,in °ṁ gaheti to take (prisoner) alive S.I,84,karamaragāhaṁ gaheti same J.III,361 (see kara).(Page 250)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĀHA:níu lấy,cầm lấy,sự ám ảnh (ma),một quan niệm,một kiến thức
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gāha:sự chấp trước,chấp trước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāha:ဂါဟ (ပု)
[ဂဟ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၂။]
(၁) ယူျခင္း။ (က) ဖမ္းယူျခင္း။ (ခ) စြဲလမ္း၍-ယူျခင္း-ယူတတ္ေသာသေဘာ-ယူေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရား၊ ဂါဟတရား။ (ဂ) ေကာ္,ခပ္ယူေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရာဝတၳဳ။ (၂) အယူဝါဒ၊ အယူအဆ။ (တိ) (၃) ယူ-ကိုင္ယူ-တတ္ေသာ၊ သူ။ ရသၼိဂၢါဟ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
gāha:ဂါဟ
ဘူ = ဝိေလာဠေန-ေမႊေႏွာက္ျခင္း၌။ ဂါဟတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gāha:ဂါဟ (ပ) (√ဂဟ္+ဏ)
ယူျခင္း။ ဖမ္းယူျခင္း။ စြဲလမ္းျခင္း။ သံု႔ကၽြန္။
သုရိယ-ဂၢါဟ၊ ေနက်စ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine