Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gāhāpeti:[gaṇhāti 的 caus.= gaṇhāpeti,gāheti] 使取(叫人拿取).aor.gāhāpesi,gāhāpayi; ger.gāhāpetvā.
パーリ語辞典 水野弘元著
gāhāpeti:[gaṇhāti の caus.=gaṇhāpeti,gāheti] 取らしめる.aor.gāhāpesi.gāhāpayi; ger.gāhāpetvā.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gāhāpeti,(gaṇhāti 的【使】),使拿,令抓住。 【過】 ~esi,【過分】 gāhāpita,【現分】 gāhāpenta,【獨】 gāhāpetvā。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gāhāpeti,(gaṇhāti 的【使】),使拿,令抓住,督促。【過】gāhāpesi,【過分】gāhāpita,【現分】gāhāpenta,【獨】gāhāpetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāhāpeti:gāhāpeti(kā,kri)
ဂါဟာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[gaha+ṇāpe+ti]
[ဂဟ+ဏာေပ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gāhāpeti:[caus.of gaṇhāti] causes to take or to be seized.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gāhāpeti,[caus.of gaṇhāti] to cause to take; to cause to be seized or fetched; to remove.Aor,gāhāpesi J.I,53; II,37; gāhāpayi Pv IV.142.-- Ger.gāhāpetvā J.I,166; II,127; III,281; DhA.I,62 (patta-cīvaraṁ).With double Acc.mahājanaṁ kathaṁ g° made people believe your words J.II,416; cetake kasā g.made the servants seize their whips J.III,281.Cp.gaṇhāpeti.(Page 250)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
gāhāpeti:To cause to be taken; to deliver to
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĀHĀPETI:(caus của gaṇhāti),biểu lấy,cầm giữ [aor] --esi [pp] gāhāpita [prp] gāhāpenta [abs] gāhāpetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāhāpeti:ဂါဟာေပတိ (ကာ၊ႀကိ)
[ဂဟ+ဏာေပ+တိ]
ယူေစ၏။ ဂါေဟတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gāhāpeti:ဂါဟာေပတိ (ကာ) (√ဂဟ္+ဏာေပ)
ယူေစ၏။ ဖမ္းေစ၏။ မွတ္ေစ၏။
ပတၱစီဝရံ ဂါဟာေပတြာ နိကၡမိ၊ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေစ၍ ထြက္ေလ၏။ ဇီဝဂါဟေမဝ ဂါဟာေပတြာ၊ အရွင္ဖမ္းယူျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ဖမ္းယူေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine