Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
evaṃ:adv.[〃] 如此,這樣,像這樣,諸如此類.~ eva 正是(就是)像這樣地.tassa ~ hoti (ahosi) 他有如此了 = 他(已)是如此想(思考)了.
パーリ語辞典 水野弘元著
evaṃ:adv.[〃] かく,かくの如く.~ eva この様に.tassa ~ hoti (ahosi) 彼にかくある(あった) = 彼はかく考える(考えた).
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
evaṃ: 如是、以此方式
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
evaṃ:[adv.] thus; in this way; (in reply:) yes.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
EVAṂ:[ad] như vậy,như thế ấy (dùng trả lời) dạ,vâng --vidha [a] giống như vậy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
evaṃ:như vầy,như vậy,như sau
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
evaṃ:ဧဝံ (အ)
ဤသုိ႔။ ေကာင္းၿပီ။
ဧဝံ ေမ သုတံ၊ ဤသုိ႔ အကၽြႏ္ုပ္ ၾကားလိုက္၏။ ဧဝံ ဘေႏၲ၊ ဤသုိ႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္။ ဧဝံ ေဒဝ၊ ေကာင္းၿပီ မင္းႀကီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine