Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ettāvatā:adv.[ettāvat 的 instr.abl.] 只這(個,樣),(就)在這範圍.
パーリ語辞典 水野弘元著
ettāvatā:adv.[ettāvat の instr.abl.] これだけ,この範圍で.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ettāvatā,【副】迄今爲止,達到那樣的程度,由這樣多。(p83)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ettāvatā,(‹etta = ettaka這麼多),【副】迄今爲止(so far),達到那樣的程度(to that extent),僅有如此、由這樣多(even by this much)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ettāvatā:[adv.] so far; to that extent; by this much.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ettāvatā,(adv.) [fr.etta = ettaka,cp.kittāvatā:kittaka] so far,to that extent,even by this much D.I,205,207; S.II,17; Sn.478; Vv 556 (cp.VvA.248); Pv IV.167; Miln.14; DA.I,80; SnA 4; PvA.243.(Page 161)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ettāvatā:So far,to that extent,there-abouts,thus
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ettāvatā:bấy nhiêu đó,gồm bao nhiêu đó,đến mức độ đó
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ettāvatā:ဧတၱာဝတာ (နိ)
ဤမွ်ျဖင့္။ ဤမွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္အားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine