Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ekodibhāva,【陽】 心一境,集中。(p83)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ekodibhāva,(ekodi一境界+bhāva變成),【陽】心一境(singleness),集中,變成一境界。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ekodibhāva:[m.] onepointedness; concentration.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
EKODIBHĀVA:[m] nhất tâm,định một chỗ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ekodibhāva:nhất tâm,định một cảnh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ekodibhāva:ဧေကာဒိ-ဘာဝ (ပ)
တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံ၌ တည္သည္၏အျဖစ္။ သမာဓိရွိသည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine