Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ekagga:a.[eka-agga,Sk.eka-agra] 一點的,一境的.-citta 一境心.
パーリ語辞典 水野弘元著
ekagga:a.[eka-agga,Sk.eka-agra] 一點の,一境の.-citta 一境心.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ekagga,【形】 沉着的,鎮靜的。 ~tā,【陰】 心中的寧靜,心一境。(p82)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ekagga,【形】沉著的,鎮靜的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ekagga:[adj.] calm; tranquil.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
EKAGGA:[a] yên lặng,thanh tịnh --gatā [f] tâm yên tịnh,nhất tâm,định tâm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ekagga:ဧကဂၢ (တိ) (ဧက+အဂၢ)
တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္။ တည္ၾကည္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine