Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
eka:a.num.[〃] 一,一個,某(個),有(有人,有的人,有些人等).-tiṃsa 三十一.-saṭṭhi 六十一.-navuti 九十一.-sata 一百一.-agga 一境,一點.-aggatā 一境性.-āgārika 盜人,盜者.-ayana 一乘道,一行道.-ālopika 盜人.-āsana 一座,一座食.-āsanika 一座食者.-āha 一日,-āhika 一日的.-eka 一個接一個地(one by one),各自(各個,各別)地.-ghana 厚的,堅固的.-cara,-cariyā,-cārin 獨行,獨住.-bījin 一間,一種 [聖者] .-bhattika 一食的,一日一食者.-sāṭa,-sāṭaka 一衣,一衣者.
パーリ語辞典 水野弘元著
eka:a.num.[〃] 一,一つ,或る.-tiṃsa 三十一.-saṭṭhi 六十一.-navuti 九十一.-sata 百一.-agga 一境,一點.-aggatā 一境性.-āgārika 盗人,盗者.-ayana 一乘道,一行道.-ālopika 盗人.-āsana 一座,一座食.-āsanika 一座食者.-āha 一日,-āhika 一日の,-eka 一つ一つ,各自,銘々.-ghana 厚き,固き.-cara,-cariyā,-cārin 獨行,獨住.-bījin 一間,一種 [聖者] .-bhattika 一食の,一日一食者.-sāṭa,-sāṭaka 一衣,一衣者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Eka,【形】 相同的,某一個,未知的。【不,單】 一,。 【復】 一些。 ~cara,【形】 ~cāri,【形】獨居者。 ~desa,【陽】 一部分。 ~paṭṭa,【形】 單一襯裏。 ~bhattika,【形】 日食一餐。 ~vāraŋ ,【副】 一次。(p82)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Eka,(Vedic eka),【形】1.一(“one” as number)。2.單一,單獨,獨自(one,by oneself,one only,alone,solitary)。3.某一個,未知的(a certain one,some one,some)。【不.單】一(支、枚、顆、粒、只、只、張、根、條、片、瓶、手、口、道、則、股、座、首、門、把、輛、架、面、尾、匹、頭、盞、畝、扇、輪、葉、壇、盅。)。【復】一些。ekacara,【形】ekacāri,【形】獨居者。ekadesa,【陽】一部分。ekapaṭṭa,【形】單一襯裏。ekabhattika,【形】日食一餐。ekavāraṁ ,【副】一次。ekasadisa﹐【形】相似的。eko dve tīṇi cattāri pañca cha satta aṭṭha nava dasā﹐((數)一、二、三、四、五、六、七、八、九、十)。Sabbe sattā āhāraṭṭhitikā﹐一切之有情依食而住。ekameva﹐唯一。ekaṁ samayaṁ(梵ekasmin samaye)﹐一時。ekadivasaṁ﹐一日(one day)。athekadivase﹐在某日。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
eka:[adj.] same; certain; unknown.(used for the indefinite article).One,(only in the sing.).in plural it gives the meaning "some".
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Eka,(adj.-num.) [Vedic eka,i.e.e-ka to Idg.*oi as in Av.aēva,Gr.oi]_os one,alone; and also with diff.suffix in Lat.ū-nus,cp.Gr.oi)nόs (one on the dice),Goth.etc.ains = E.one] one.Eka follows the pron.declension,i.e.Nom.pl.is eke (e.g.Sn.43,294,780 etc.) -- 1.“one” as number,either with or without contrast to two or more; often also “single” opp.to nānā various,many (q.v.).Very frequent by itself as well as with other numerals,ekaṅgula one thumb Mhvs 29,11; DhA.III,127; ekapasse in one quarter DhA.II,52; ekamaccha a single fish J.I,222.In enumeration:eka dve pañca dasa DhA.I,24.With other numerals:eka-tiṁsa (31) D.II,2; °saṭṭhi (61) Vin.I,20; °navuti (91) DhA.I,97; °sata (101) DhA.II,14.Cp.use of “one less” in ekūna (see under cpds.& ūna).-- 2.(as predicative and adj.) one,by oneself,one only,alone,solitary A.III,67 (ek-uddesa); J.I,59 (ekadivasena on the one day only,i.e.on the same day); Dh.395; Sn.35,1136 (see Nd2 172a),ekaṁ ekaṁ one by one S I 104 (devo ekaṁ ekaṁ phusāyati rains drop by drop),cp.ekameka.-- 3.a certain one,some one,some; adj.in function of an indefinite article = a,one (definite or indefinite):ekasmiṁ samaye once upon a time J.I,306; ekena upāyena by some means J.III,393; ekaṁ kulaṁ gantuṁ to a certain clan (corresp.with asuka) DhA.I,45; ekadivasaṁ one day J.I,58; III,26; PvA.67.Cp.Sn.1069 (see Nd2 172b).-- All these three categories are found represented in freq.cpds.,of which the foll.are but a small selection.

--akkhi see °pokkhara.--agga calm,tranquil (of persons just converted),collected [cp.Buddh.Sk.ekāgra Jtm 3170] S.IV,125; A.I,70,266; II,14,29; III,175 (°citta),391; Sn.341; J.I,88; Nett 28,cp.Miln.139.--aggatā concentration; capacity to individualise; contemplation,tranquillity of mind (see on term Cpd.16,1785,237,240) S.V,21,197,269 (cittassa); A.I,36; IV,40; Dhs.11 (cittassa); Vism.84.--aṅga a part,divisioh,some‹-› thing belonging to J.III,308; Ud.69.--aṅgaṇa one (clear) space J.II,357.--āgārika a thief,robber D.I,52,166; A.I,154,295; II,206; III,129; Nd1 416; Nd2 304 III,A. DA.I,159 (= ekam eva gharaṁ parivāretvā vilumpanaṁ DA.I,159).--āyana leading to one goal,direct way or “leading to the goal as the one & only way (magga) M.I,63; S.V,167,185.--ārakkha having one protector or guardian D.III,269; A.V,29 sq.--ālopika = ekāgārika D.I,166; A.I,295; II,206.--āsana sitting or living alone M.I,437; Sn.718; Dh.305; J.V,397; Miln.342; Vism.60 (expld. with reference to eating,viz.ekāsane bhojanaṁ ekāsanaṁ,perhaps comparing āsana with asana2.The foll.°āsanika is ibid.expld. as “taṁ sīlam assā ti ekāsaniko”).--āsanika one who keeps to himself Miln.20,216; Vism.69.--âha one day M.I,88; usually in cpd.ekâhadvîhaṁ one or two days J.I,255; DhA.I,391.--âhika of or for one day D.I,166.--uttarika(-nikāya) is another title for Aṅguttarika-nikāya Miln.392.--ūna one less,minus one,usually as 1st part of a numeral cpd.,like °vīsati (20--1 = 19) DhA.I,4; °paññāsa (49) J.III,220; °saṭṭhi (59) DhA.III,412; °pañcasatā (499) DhA.II,204.See ūna. --eka one by one,each,severally,one to each D.II,18 (°loma); III,144 (id.),157; J.I,222; DhA.I,101 (ekekassa no ekekaṁ māsaṁ one month for each of us); II,114; VvA.256; PvA.42,43.--ghana compact,solid,hard Dh.81.--cara wandering or living alone,solitary S.I,16; Sn.166,451; Dh.37.--cariyā walking alone,solitude Dh.61; Sn.820.--cārin = °cara Miln.105.--cittakkhaṇika of the duration of one thought Vism.138.--cintin “thinking one thing (only)”,simple Miln.92.--thūpa (all) in one heap,mixed up,together J.V,17 (= sūkarapotakā viya C.).--doṇikā(-nāvā) a trough-shaped canoe with an outrigger J.VI,305.--paṭalika having a single sole (of sandals,upāhanā) Vism.125.--paṭṭa single cloth (cp.dupaṭṭa) Vism.109.--padika(-magga) a small (lit.for one foot) foot-path J.I,315; V,491.--pala one carat worth (see pala) Vism.339.--passayika is to be read ek’apassayika (see under apa°).--pahārena all at once Vism.418; DhsA.333.--piṭaka knowing one Piṭaka Vism.62.--puttika having only one son KhA 237.--purisika (itthi) (a woman) true to one man J.I,290.--pokkhara a sort of drum J.VI,21,580 (C.explns. by ek-akkhi-bherī).--bījin having only one (more) seed,i.e.destined to be reborn only once S.V,205; A.I,233; IV,380; Nett 189.--bhattika having one meal a day A.I,212; III,216; J.I,91.--bhattakinī a woman true to one husband J.III,63.--rajja sole sovereignty Dh.178; PvA.74.--rājā universal king J.I,47 (of the Sun).--vāciya a single remark or objection J.II,353.--vāraṁ once J.I,292; °vārena id.DhA.I,10.--sadisa fully alike or resembling,identical J.I,291.--sama equal J.VI,261.--sāṭa & sāṭaka having a single vestment,a “one-rober” S.I,78 (°ka); Ud.65.(Page 159)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
EKA:[a] giống như,lối chừng,không rõ,dùng indif article một (trong số ít),nếu dùng trong số nhiều có nghĩa là vài,một --caka [a] --cāri [a] người ở một mình --desa [m] một phần,một khía cạnh --paṭṭa [a] độc đạo,chỉ có một đường lối duy nhất --bhattika [a] ăn một ngày một bữa (một lần) --vāraṃ [ad] một lần
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
eka:ဧက (တိ)
တစ္ခုေသာ။ တစ္ေယာက္ေသာ။ တူေသာ။
ဧကသၼႎ သမေယ၊ တစ္ပါးေသာအခါ၌။ ဧေကာဝ အာဂေတာ သိ၊ သင္သည္ တစ္ေယာက္တည္း လာသေလာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine