Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ekūna:a.[eka-ūna] 已減一的,已不足(缺少)一的.-vīsati 十九.-tiṃsā 二十九.-sata 九十九.
パーリ語辞典 水野弘元著
ekūna:a.[eka-ūna] 一を減じたる,一が不足する.-vīsati 十九.-tiṃsā 二十九.-sata 九十九.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ekūna,【形】 減一,缺一。 ~cattāḷīsati,【陰】 三十九。 ~tiŋsati,【陰】 二十九。 ~paññāsā,【陰】 四十九。 ~vīsati,【陰】 十九。 ~saṭṭhi,【陰】五十九。 ~sattati,【陰】 六十九。 ~navuti,【陰】 八十九。 ~sata,【中】九十九。 ~nāsīti,【陰】 七十九。(p83)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ekūna,【形】減一,缺一。ekūnacattāḷīsati,【陰】三十九。ekūnatiṁsati,【陰】二十九。ekūnapaññāsā,【陰】四十九。ekūnavīsati,【陰】十九。ekūnasaṭṭhi,【陰】五十九。ekūnasattati,【陰】六十九。ekūnanavuti,【陰】八十九。ekūnasata,【中】九十九。ekūnāsīti,【陰】七十九。ekūnanavuti cittāni,八十九心。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ekūna:[adj.] minus one.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
EKŪNA:[a] thiếu một --cattāḷisati bốn mươi thiếu một là ba mươi chín --vīsāti [f] mười chín --sala [nt] một trăm thiếu một là chín mươi chín
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ekūna:ဧကူန (တိ) (ဧက+ဦန)
တစ္ခုျဖင့္ ယုတ္ေလ်ာ့သည္။ဦန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine