Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ekāsanika,【形】 一天只吃一次的人。(p83)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ekāsanika,【形】一食(一天只吃一次的人)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ekāsanika:[adj.] one who eats only once a day.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
EKĀSANIKA:[3] người ăn một lần trong một ngày
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ekāsanika:hạnh ngồi ăn một chỗ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ekāsanika:ဧကာသနိက (တိ) (ဧက+အသန+ဣက)
တစ္ေနရာတည္း၌ စားေသာ။ ဧကာသနိက္ကုိ ေဆာက္တည္ေသာ။အာသနိက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine