Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ejā:f.[<iñj.cf.ānejja] 動,動貪,動著.
パーリ語辞典 水野弘元著
ejā:f.[<iñj.cf.ānejja] 動,動貪,動著.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ejā,【陰】 渴望,運動。(p83)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ejā,(to iñj,Sk.root ej to stir,move),【陰】渴望,移動。aneja,【形】不渴望,不移動。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ejā:[f.] craving; motion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ejā,(f.) [to iñj,q.v.and see ānejja.There is also a Sk.root ej to stir,move] motion,turbulence,distraction,seduction,craving S.IV,64; Sn.791; It.91; Nd1 91,353; Dhs.1059 (cp.Dhs.trslu. 277); VvA.232.-- aneja (adj.) unmoved,undisturbed,calm,passionless S.I,27,141,159; III,83; IV,64; A.II,15; Nd1 353; VvA.107.(Page 160)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ejā:Desire,lust
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
EJĀ:[f] dục vọng,lòng tham muốn,sự di động,dời chỗ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ejā:khát vọng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ejā:ဧဇာ (ဣ) (√ဧဇ္+အာ)
တုန္လႈပ္ျခင္း။ ငင္ျခင္း။ တဏွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine