Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dukkhasamudaya,【陽】苦集。S.56.11./V,421.︰Idaṁ kho pana,bhikkhave,dukkhasamudayaṁ ariyasaccaṁ-- yāyaṁ taṇhā ponobbhavikānandirāgasahagatā tatratatrābhinandinī,seyyathidaṁ-- kāmataṇhā,bhavataṇhā,vibhavataṇhā.(諸比丘!苦集諦者,凡是對後有起、喜染俱行、隨處歡喜,即:欲愛、有愛、無有愛。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dukkhasamudaya:dukkhasamudaya(pu,na)
ဒုကၡသမုဒယ(ပု၊န)
[dukkha+samudaya(=saṃ+u+aya)]
[ဒုကၡ+သမုဒယ(=သံ+ဥ+အယ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dukkhasamudaya:[m.] the origin of suffering.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dukkhasamudaya:khổ tập,nhân sanh khổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dukkhasamudaya:ဒုကၡသမုဒယ(ပု၊န)
[ဒုကၡ+သမုဒယ(=သံ+ဥ+အယ)]
(၁) ဒုကၡသစၥာ(ႏွင့္) သမုဒယသစၥာ။ (၂) ဒုကၡ-အစု-အေပါင္း။ ဒုကၡသမုဒယသမ႓ဝ-ၾကည့္။ (၃) (ပၪၥကၡႏၶ) ဒုကၡ၏-တကြ-ေပါင္းလ်က္-ျဖစ္ျခင္း။ (၄) ဒုကၡ၏ (အဝိဇၨာ-စေသာ) ႂကြင္းေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ ေပါင္းမိလတ္ေသာ္-ျဖစ္ေၾကာင္း-ျဖစ္ရာ (တဏွာ=သမုဒယသစၥာ)။ (တိ) (၅) တဏွာ-ဟူေသာ အေၾကာင္းရွိေသာ (သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ)။ ဒုကၡသမုဒေယာ႐ုဒၶ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dukkhasamudaya:ဒုကၡ-သမုဒယ (ပ)
ဆင္းရဲ၏ျဖစ္ျခင္း။ ဒုကၡ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine