Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dharaṇī:f.保持者,妊娠女; 地,大地; 總持.-ruha 樹,樹木.
パーリ語辞典 水野弘元著
dharaṇī:f.保持者,妊娠女; 地,大地; 総持.-ruha 樹,木.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dharaṇī,【陰】 地球。 ~ruha,【陽】 樹。(p164)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dharaṇī,【陰】地球。dharaṇīruha,【陽】樹。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dharaṇī:dharaṇī(thī)
ဓရဏီ(ထီ)
[dhara+aṇī.dhara+yu+ī.sabbaṃlokaṃ dharatīti dharaṇī,yu,nadādi.,ṭī.181.sūci-.(dhara,dharaṇī-saṃ,dharaṇi,prā).]
[ဓရ+အဏီ။ ဓရ+ယု+ဤ။ သဗၺံေလာကံ ဓရတီတိ ဓရဏီ၊ ယု၊ နဒါဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၈၁။ သူစိလည္း-ၾကည့္။(ဓရဏိး၊ဓရဏီ-သံ၊ ဓရဏိ၊ျပာ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dharaṇī:[f.] the earth.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHARAṆĪ:[f] mặt đất --ruha [m] cây
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dharaṇī:ဓရဏီ(ထီ)
[ဓရ+အဏီ။ ဓရ+ယု+ဤ။ သဗၺံေလာကံ ဓရတီတိ ဓရဏီ၊ ယု၊ နဒါဒိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၈၁။ သူစိလည္း-ၾကည့္။(ဓရဏိး၊ဓရဏီ-သံ၊ ဓရဏိ၊ျပာ)။]
(၁) ေျမႀကီး။ (တိ) (၂) ခရဏီမည္ေသာ (ေရကန္၊ ေရအိုင္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dharaṇī:ဓရဏီ (ဣ)
ေျမႀကီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine