Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhūpāyati:,dhūpayati [Sk.dhūpayati<dhū] 使散發香氣,薫香(perfume),使芳香(make fragrant).aor.dhūpāyi; ppr.dhūpayamāna; pp.dhūpita,dhūpāyita.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhūpāyati:,dhūpayati [Sk.dhūpayati<dhū] 香らす,芳しくする.aor.dhūpāyi; ppr.dhūpayamāna; pp.dhūpita,dhūpāyita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhūpāyati,(dhūpa 的【派】) 出煙,熏製。 【過】 dhūpāyi。 【現分】 dhūpāyanta。【過分】 ~yita。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhūpāyati,(dhūpa 的【派】) 出煙,燻制。【過】dhūpāyi。【現分】dhūpāyanta。【過分】dhūpāyita。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhūpāyati:dhūpāyati(kri)
ဓူပါယတိ(ႀကိ)
[dhūpa+āya+ti.,5.1va.dhūpa tāpe dhūpāyati.thoma.(dhūpāyatiç dhūpāyate-saṃ)]
[ဓူပ+အာယ+တိ။ ေမာဂ္၊ ၅။၁ဝ။ဓူပ တာေပ ဓူပါယတိ။ ေထာမ။ (ဓူပါယတိ,ဓူပါယေတ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhūpāyati:[(deno.from dhūpa)] emits smoke; fumigates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhūpāyati,& Dhūpayati [Sk.dhūpayati; caus.fr.dhūpa] to fumigate,make fragrant,perfume Vin.I,180; S.I,40 (dhūpāyita)=Th.1,448; A.II,214 sq.; J.I,73; Miln.333 (sīlagandhena lokaṁ dh.); DhA.I,370 (aor.dhūpāyi); III,38 (ppr.dhūpayamāna).-- pp.dhūpita.(Page 343)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dhūpāyati:To fumigate; to spit smoke
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHŪPĀYATI:xông khói,làm cho ra khói [aor] dhūpāyi [prp] dhūpāyanta
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhūpāyati:ဓူပါယတိ(ႀကိ)
[ဓူပ+အာယ+တိ။ ေမာဂ္၊ ၅။၁ဝ။ဓူပ တာေပ ဓူပါယတိ။ ေထာမ။ (ဓူပါယတိ,ဓူပါယေတ-သံ)]
(က) အခိုးကို ျပဳ၏၊ အခိုးလႊတ္၏။ (ခ) ပူေလာင္ေစ၏။ (ခ) ေအာက္ပုဒ္ၾကည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhūpāyati:ဓူပါယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine