Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhūma:m.[〃] 煙.-kālika 荼毘時,火葬時的.-netta 煙筒,煙道.-raja 煙塵.-ketu,-sikha 火.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhūma:m.[〃] 煙.-kālika 荼毘時,火葬時の.-netta 煙筒,煙道.-raja 煙塵.-ketu,-sikha 火.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhūma,【陽】 煙,臭氣。 ~ketu,【陽】 慧星,火。 ~jāla,【中】 煙網(大量的煙)。 ~netta,【中】 煙囪,菸斗,菸袋,菸嘴。 ~sikha,【陽】 火。~māyitatta,【中】 黑暗化,烏雲密佈,成爲似煙的。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhūma,【陽】煙,臭氣。dhūmaketu,【陽】慧星,火。dhūmajāla,【中】煙網(大量的煙)。dhūmanetta,【中】煙囪,菸斗,菸袋,菸嘴。dhūmasikha,【陽】火。dhūmāyitatta,【中】黑暗化,烏雲密佈,成爲似煙的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhūma:dhūma(ti)
ဓူမ(တိ)
[dhūma+a]
[ဓူမ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhūma:dhūma(pu)
ဓူမ(ပု)
[dhū+.dhunāti kampatīti dhūmo.ka.627.(-rū.652.nīti,sutta.1234.nīti,dhā.249).ayaṃ dhūmasaddo kodho taṇhāya vitakke pañcasu kāmaguṇesu dhammadesanāya pakatidhūmeti imesu atthesu vattati.ma,ṭṭha,2.36.kodhataṇhāvitakkesu,pañcakāmaguṇesu ca.desanāyañca pakati,dhūme dhūmo pavattati.nīti,dhā.25va.]
[ဓူ+မန္။ ဓုနာတိ ကမၸတီတိ ဓူေမာ။ ကစၥည္း။၆၂၇။ (-႐ူ။၆၅၂။နီတိ၊သုတၱ။၁၂၃၄။ နီတိ၊ဓာ။၂၄၉)။ အယံ ဓူမသေဒၵါ ေကာေဓာ တဏွာယ ဝိတေကၠ ပၪၥသု ကာမဂုေဏသု ဓမၼေဒသနာယ ပကတိဓူေမတိ ဣေမသု အေတၳသု ဝတၱတိ။ မ၊႒၊၂။၃၆။ ေကာဓတဏွာဝိတေကၠသု၊ ပၪၥကာမဂုေဏသု စ။ ေဒသနာယၪၥ ပကတိ၊ ဓူေမ ဓူေမာ ပဝတၱတိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၅ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhūma:[m.] smoke; fumes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhūma,[Vedic dhūma=Lat.fumus; Gr.qumόs (mood,mind),qumiάw (fumigate); Ohg.toum etc.Idg.*dhu,cp.Gr.qu/w (burn incense),qu/os (incense).See also dhunāti] smoke,fumes Vin.I,204 (aroma of drugs); M.I,220 (dh °ṁ kattā); A.V,352 (id.); A.II,53; IV,72 sq.; V,347 sq.; J.III,401,422 (tumhākaṁ dh-kāle at the time when you will end in smoke,i.e.at your cremation); DhA.I,370 (eka° one mass of smoke); VvA.173 (for dhūpa,in gandhapuppha°); PvA.230 (micchā-vitakka° in expl.of vidhūma).

--andha blind with smoke J.I,216; --kālika (cp.above dh.-kāle) lasting till a person’s cremation Vin.II,172,288; --ketu fire (lit.whose sign is smoke) J.IV,26; V,63; --jāla a mass of smoke J.V,497; --netta a smoke-tube,i.e.a surgical instrument for sniffing up the smoke of medical drugs Vin.I,204; II,120; J.IV,363; ThA.14; --sikhā fire (Ep.of Agni; lit.smoke-crested) Vv 352 (sikha)=VvA.161; Vism.416; also as sikhin J.VI,206.(Page 343)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHŪMA:[m] khói,hơi khói --ketu [m] sao chổi,lửa --jāla [nt] đám mây khói --netta [nt] ống điếu,ống dẫn khói--sikha [m] lửa --māyitāka [nt] sự u ám,mây che án,trở thành như khói
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhūma:ဓူမ(ပု)
[ဓူ+မန္။ ဓုနာတိ ကမၸတီတိ ဓူေမာ။ ကစၥည္း။၆၂၇။ (-႐ူ။၆၅၂။နီတိ၊သုတၱ။၁၂၃၄။ နီတိ၊ဓာ။၂၄၉)။ အယံ ဓူမသေဒၵါ ေကာေဓာ တဏွာယ ဝိတေကၠ ပၪၥသု ကာမဂုေဏသု ဓမၼေဒသနာယ ပကတိဓူေမတိ ဣေမသု အေတၳသု ဝတၱတိ။ မ၊႒၊၂။၃၆။ ေကာဓတဏွာဝိတေကၠသု၊ ပၪၥကာမဂုေဏသု စ။ ေဒသနာယၪၥ ပကတိ၊ ဓူေမ ဓူေမာ ပဝတၱတိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၅ဝ။]
(၁) (က) အခိုး၊ အေငြ႕။ (ခ) မီးခိုး။ (ဂ) မီး။ (ဃ) အခိုးအထုံ၊ အခိုးတိုင္၊ အေမႊးတိုင္။ (၂) အမ်က္ထြက္ျခင္း "ေကာဓ"။ (၃) တပ္မက္ျခင္း-အလိုအာသာ-"တဏွာ"။ (၄) ၾကံစည္-ေတြးေတာ-ျခင္း "ဝိတက္"။ (၅) ကာမအေႏွာင္အဖြဲ႕၊ ကာမအစု "ကာမဂုဏ္"။ (၆) တရားေဟာျခင္း "ဓမၼေဒသနာ"။ (၇) မီးခိုးထျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ကြယ္လြန္ျခင္း။ (တိ) (ဂ) ေဖ်ာ့ေသာအဆင္း-မီးခိုးေရာင္-ရွိေသာ။ (၉) အခိုး-အေငြ႕-ရွိေသာ။ ဓူမာယိတ-(၂)-ၾကည့္။ ဓူမာယနာ,ဓူမာယႏၲ-(၂)-ၾကည့္။ ဓူမဂၤါရရဟိတ-ၾကည့္
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhūma:ဓူမ(တိ)
[ဓူမ+အ]
မီးခိုးႏွင့္တူေသာ (တိမ္တိုက္-စသည္)။ ဓူမဝလာဟက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhūma:ဓူမ (ပ) (√+ဓူမ)
အခိုး။ မီးခိုး။ အခိုးအထံု။
ဓူမံ ပါတံု၊ အခိုး ေသာက္အံ့ေသာငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine