Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
deha:m.[〃] 身,身體.-dhārin 身的保持者.-nikkhepana 身的投棄(捨棄).
パーリ語辞典 水野弘元著
deha:m.[〃] 身,身体.-dhārin 身の保持者.-nikkhepana 身の投棄.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Deha,【陽、中】 身體。 ~nikkhepana,【中】 放下身體,死亡。 ~nissita,【形】與身體連接的,屬於身體的。(p161)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Deha,【陽】【中】身體。dehanikkhepana,【中】放下身體,死亡。dehanissita,【形】與身體連接的,身體的。dehaja(‹ deha-ja),「身體-所生的」。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
deha:deha(pu,na)
ေဒဟ(ပု၊န)
[diha+ṇa.diha upacaye,dihati vaḍḍhati ettha kusalākusalanti deho.ayaṃ deha-saddo purise purisaliṅge vattati.,ṭī.151.diha upacaye,ṇo.,ṭī.sūci.27va.dehoti sarīraṃ.nīti,dhā.197.]
[ဒိဟ+ဏ။ ဒိဟ ဥပစေယ၊ ဒိဟတိ ဝၯတိ ဧတၳ ကုသလာကုသလႏၲိ ေဒေဟာ။ အယံ ေဒဟ-သေဒၵါ ပုရိေသ ပုရိသလိေဂၤ ဝတၱတိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၅၁။ ဒိဟ ဥပစေယ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ သူစိ။ ၂၇ဝ။ ေဒေဟာတိ သရီရံ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၉၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
deha:[m.nt.] the body.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Deha,[Sk.deha to *dheigh to form,knead,heap up (cp.kāya=heap),see diddha.So also in uddehaka.Cp.Kern,Toev.p.75 s.v.sarīradeha.Cp.Gr.teίxos (wall)=Sk.dehī; Lat.fingo & figura; Goth.deigan (knead)=Ohg.teig=E.dough] body A.II,18; PvA.10,122.Usually in foll.phrases:hitvā mānusaṁ dehaṁ S.I,60; Pv.II,956; pahāya m.d.S.I,27,30; jahati d.M.II,73; °ṁ nikkhipati Pv.II,615; (muni or khīṇāsavo) antima-deha-dhārin (°dhāro) S.I,14,53; II,278; Sn.471; Th.II,7,10; It.32,40,50,53.°nikkhepana laying down the body Vism.236.(Page 331)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DEHA:[m] [nt] thân thể --nikkhapena [nt] thân thể nằm xuống,sự chết --nissita [a] có liên hệ đến thân thể
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
deha:ေဒဟ(ပု၊န)
[ဒိဟ+ဏ။ ဒိဟ ဥပစေယ၊ ဒိဟတိ ဝၯတိ ဧတၳ ကုသလာကုသလႏၲိ ေဒေဟာ။ အယံ ေဒဟ-သေဒၵါ ပုရိေသ ပုရိသလိေဂၤ ဝတၱတိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၅၁။ ဒိဟ ဥပစေယ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ သူစိ။ ၂၇ဝ။ ေဒေဟာတိ သရီရံ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၉၇။]
(၁) ခႏၶာကိုယ္၊ အတၱေဘာ။ (က) အေလာင္းေကာင္၊ ေဒဟနိေကၡပန,ေဒဟပူဇာ-တို႔လည္းၾကည့္။ (ခ) အပုပ္ကိုယ္၊ အပုပ္ေကာင္။ (၂) ကိုယ္အဂၤါ၊ ကိုယ္၏အစိတ္အပိုင္း။ ေဒဟက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
deha:ေဒဟ (ပ၊န) (√ဒိဟ္+ဏ)
ကိုယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine