Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
dantakaṭṭha:(dantapoṇa)齒木,又作牙枝。古印度人用來刷牙潔齒的細木條。其長約一拃手不等,一頭削尖可剔牙,一頭留有纖維可刷牙。
漢傳佛教將之訛作“楊枝”。然一切木料皆可作齒木,並非獨用楊柳枝。[ 唐義淨《南海寄歸內法傳》卷1雲:“豈容不識齒木,名作楊枝!西國柳樹全稀,譯者輒傳斯號。佛齒木樹,實非楊柳!”]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dantakaṭṭha:dantakaṭṭha(na)
ဒႏၲက႒(န)
[danta1+kasa+ta.dantaṃ kasati vilekhatīti dantakaṭṭhaṃ,dantaṃ patvā kasati vināsaṃ yāyi pāpuṇātīti vādantakaṭṭhaṃ,dantapoṇaṃ.kaṅkhā,yo,mahāṭī,4.254.(pā,yo,1.64.,ṭī.442.(dantakāpaṭṭha-saṃ)]
[ဒႏၲ၁+ကသ+တ။ ဒႏၲံ ကသတိ ဝိေလခတီတိ ဒႏၲက႒ံ၊ ဒႏၲံ ပတြာ ကသတိ ဝိနာသံ ယာယိ ပါပုဏာတီတိ ဝါဒႏၲက႒ံ၊ ဒႏၲေပါဏံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၄။၂၅၄။ (ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၁။၆၄။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၂။ (ဒႏၲကာပ႒-သံ)]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
dantakaṭṭha:cây que dùng để chà răng,không được dài quá tám ngón tay
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dantakaṭṭha:ဒႏၲက႒(န)
[ဒႏၲ၁+ကသ+တ။ ဒႏၲံ ကသတိ ဝိေလခတီတိ ဒႏၲက႒ံ၊ ဒႏၲံ ပတြာ ကသတိ ဝိနာသံ ယာယိ ပါပုဏာတီတိ ဝါဒႏၲက႒ံ၊ ဒႏၲေပါဏံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၄။၂၅၄။ (ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၁။၆၄။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၂။ (ဒႏၲကာပ႒-သံ)]
တံပူ၊ 'ဒန္ပူ' သြားပြတ္တံ၊ သြားတိုက္တံ (သြားကို ပြတ္တိုက္ေသာ အေခ်ာင္းအတံ)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dantakaṭṭha:ဒႏၲ-က႒ (န)
ဒန္ပူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine