Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāyāda:m.[〃dāya ②- ā-da] 繼承人,嗣續者,後繼者.
パーリ語辞典 水野弘元著
dāyāda:m.[〃dāya②- ā-da] 相続人,嗣続者,後継者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāyāda,【陽】 繼承。 【形】 (在【合】中) 繼承的。 ~ka,【形】 繼承人。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāyāda,(Sk.dāyāda=dāya+ā-da),【陽】繼承,繼承人(heir)。【形】(在【合】中) 繼承的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāyāda:dāyāda(pu)
ဒါယာဒ(ပု)
[dāya+ada+a= dāya+ā+dā+a.(dāyāya-addhamāgadhī)]
[ဒါယ+အဒ+အ= ဒါယ+အာ+ဒါ+အ။ (ဒါယာယ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāyāda:[m.] inheritance.(adj.) (in cpds.) inheriting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāyāda,[Sk.dāyāda=dāya+ā-da receiving the (son’s) portion,same formation on ground of sam̊e idea as Lat.heres=*ghero+ē--do receiver of what is left:see Brugmann,Album Kern p.29 sq.] heir M.I,86=Nd2 199; S.I,69,90; IV,72; A.III,72 sq.; J.III,181; VI,151; Kh VIII,5.Often fig.with kamma° one who inherits his own deeds (see kamma 3 A b & cpds.):M.I,390 sq.; A.V,289; & as dhamma° (spiritual heir) opposed to āmisa° (material h.):M.I,12; It.101; also as dhamma° D.III,84; as brahma° M.II,84; D.III,83.-- adāyāda not having an heir S.I,69; J.V,267.See dāyajja & dāyādaka.(Page 319)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀYĀDA:[m] sự hưởng gia tài [a] đang hưởng của --daka [a] người đang hưởng gia tài
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāyāda:ဒါယာဒ(ပု)
[ဒါယ+အဒ+အ= ဒါယ+အာ+ဒါ+အ။ (ဒါယာယ-အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) အေမြဥစၥာ။ (၂) ေဆြမ်ိဳး။ (တိ) (၃) ေပးအပ္ေသာ အေမြဥစၥာကို ခံယူတတ္ေသာ၊သူ၊ အေမြခံ၊ အေမြစား၊ အေမြဆိုင္၊ အတြင္းသား။ (၄) မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိး (မေကာင္းေမြ-ဆိုးေမြ) ကို ခဲစားတတ္ေသာ၊ သူ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāyāda:ဒါယာဒ (ပ)
အေမြခံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāyāda:ဒါယာဒ (တိ) (ဒါယ+အာဒ)
ေပးသည္ကို ယူသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine